O NAS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej jest jednostką budżetową i organizacyjną Gminy Polanka Wielka. 

Został utworzony z dniem 1 stycznia 1995 roku w celu realizacji zadań gminy z zakresu pomocy społecznej.

Obecnie Ośrodek realizuje również zadania gminy z zakresu :

1.    Świadczenia rodzinne.

2.    Pomoc osobom uprawnionym do alimentów.

3.    Podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych.

4.    Ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

5.    Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

6.    Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej.

7.    Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

8.    Potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

9.    Karty Dużej Rodziny.

10.  Pomocy państwa w wychowywaniu dzieci -świadczenia tzw.500+.

11.  Wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Podstawa prawna działania :

1.     Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,

2.     Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

3.     Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych),

4.     Uchwała Nr IV/36/94 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 października 1994r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej,

5.     Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej stanowiący załącznik do Uchwały Nr V/33/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 kwietnia 2011r.

Obszar działalności : teren gminy Polanka Wielka.

NIP : 549-20-02-733

REGON : 070588160

 Konto bankowe :       

1.    bieżące :  ABS Andrychów  66 8110 1023 2007 0341 3448 0003wtorek, 19 stycznia 2021r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Polanka Wielka 32-607
ul. Długa 61
tel. 33 848 80 19