AKTUALNOŚCI


Zima to najtrudniejszy czas dla osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, a także dla ludzi starszych, samotnych oraz niepełnosprawnych, które z uwagi na wychłodzenie, bądź brak ciepłej odzieży są narażone na bezpośrednie zagrożenie życia. Ujemne temperatury, wiatr, padający śnieg stanowią poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia, a nawet życia. Należy zatem reagować zawsze, kiedy osoba znajduje się w trudnej sytuacji i potrzebuje pomocy.

2018-11-29

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej zwraca się do mieszkańców Gminy Polanka Wielka z apelem o czujność i wrażliwość na sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu, osób narażonych na działanie niskich temperatur.


Apelujemy aby nie być obojętnym, gdy w pobliżu czy sąsiedztwie są osoby zagrożone i potrzebujące pomocy! Noc spędzona w niesprzyjających warunkach atmosferycznych przy dodatkowym osłabieniu organizmu może skończyć się tragicznie. Tylko dzięki wspólnym wysiłkom osoby potrzebujące nie będą skazane na doświadczanie negatywnych skutków zimy.

 REAGUJMY. Państwa sygnał może uratować komuś życie. Niejednokrotnie wystarczyć jeden telefon.

 Wszelkie niepokojące sytuacje prosimy zgłaszać do:

  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w polance Wielkiej tel. nr 33 84 88 019

           w godz. poniedziałek - czwartek 7:00 – 15:00, środa 7:00 – 16:00, piątek 7.00 – 14.00

  Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu tel. nr 33 847 52 00  lub 997 całodobowo

  Bezpłatny telefon alarmowy 112 całodobowo

Państwa szybka reakcja może uratować komuś życie.

Informujemy również, że wykaz placówek schronienia na terenie województwa małopolskiego znajduje się na stronie: http://www.muw.pl w zakładce „sprawy społeczne” - „Pomoc dla osób bezdomnych” – „Rejestr placówek udzielających tymczasowo schronienia w Województwie Małopolskim”. Małopolski Urząd Wojewódzki uruchomił całodobowy telefon informacyjny dla bezdomnych 987.

   Projekt pn. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W październiku 2018 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2018, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do czerwca 2019 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej osoby zakwalifikowane będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa,  szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, kabanosy wieprzowe, cukier biały, olej rzepakowy, miód nektarowy wielokwiatowy, gołąbki w sosie pomidorowym.

Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (od 1 października 2018 są to: 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 zł dla osoby w rodzinie).

2018-10-31


W październiku 2018 roku została podpisana przez Gminę Polanka Wielka umowa ze Stowarzyszeniem Bank Żywności w Krakowie w zakresie uczestnictwa w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020  - Podprogram 2018. Mieszkańcy Gminy znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej oraz spełniający kryterium dochodowe, które zostało określone na poziomie 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. od 1 października 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie, mają możliwość skorzystania z pomocy żywnościowej.

2018-10-31
Celem programu jest udzielenie
wsparcia osobom potrzebującym poprzez przekazywanie paczek żywnościowych. W ich skład w okresie realizacji Podprogramu 2018 zaplanowano wydawanie następujących produktów: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, ser, mleko, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju, gołąbki w sosie pomidorowym, cukier, miód, olej rzepakowy.
Osoby korzystające ze wsparcia
będą miały możliwość uczestniczenia w warsztatach kulinarno – żywieniowych oraz edukacyjnych dotyczących wzmocnienia samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Osoby chcące skorzystać z pomocy proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym do spraw pierwszego kontaktu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, pok nr 5. 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).


   Projekt pn. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


2018-09-28

Projekt Małopolska Niania 2.0 – wsparcie rodziców w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym

 Projekt skierowany jest do rodziców/opiekunów dzieci do lat 3 z terenu województwa małopolskiego powracających/wchodzących na rynek pracy, którzy do tej pory w nim nie uczestniczyli ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (pozostających bez pracy, przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym) oraz do osób pracujących, którym wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi umożliwi utrzymanie zatrudnienia.2018-09-28

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej realizuje projekt "Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej -vol.2"  Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W minionym kwartale tego roku zakończyliśmy zadanie pod nazwą Działania okołowdrożeniowe towarzyszące wdrożeniu nowego modelu organizacyjnego pracy GOPS – superwizja pracy socjalnej. Z tej formy wsparcia korzystało trzech pracowników socjalnych zaangażowanych do realizacji projektu. W okresie od lipca 2017roku do 25 września 2018 roku skorzystali z 73 godzin wsparcia superwizora. 

Superwizja jest ważnym narzędziem zwiększania efektywności pracy i rozwoju zawodowego pracowników pomocy społecznej. Jest to zorganizowana działalność zmierzająca do oceny przydatności pracownika do organizacji oraz duża pomoc w wykonywanej przez niego pracy. Superwizja to wzajemna wymiana doświadczeń, przemyśleń, wspólne zastanawianie się nad źródłami trudności, szukanie istoty problemu, dochodzenie do nowych rozwiązań. Podczas superwizji dzielimy się z fachowcami swoimi trudnościami, wątpliwościami i pomysłami, przyglądamy się ich pracy, oglądamy ich problemy, słuchamy stawianych przez nich pytań, a także skierowanych do nas informacji o naszej pracy.

Superwizja stanowi cenną i uznaną formę koleżeńskiej współpracy i pomocy profesjonalistom chcącym być bardziej świadomymi swego udziału w relacji terapeutycznej. Superwizja pełni wiele funkcji dla instytucji pomocy społecznej, jej kierownictwa i pracowników socjalnych. Są to między innymi funkcje:
1. Funkcja administracyjno-zarządzająca, która polega na utrzymywaniu działalności pracowników w granicach wyznaczonych im przez przepisy administracyjne i rozporządzenia wewnętrzne instytucji, służy planowaniu, podziałowi i ocenie pracy.
2. Funkcja zawodowa, czyli kontrola i korekta pracy socjalnej z punktu widzenia norm i standardów zawodowych np. etycznych.
3. Funkcja edukacyjna tzn. zmiany dotychczasowej wiedzy, umiejętności i zachowań.
4. Funkcja wsparcia emocjonalnego pracownika – ochrona przed nadmiernym stresem, a w konsekwencji przed wypaleniem zawodowym.


Superwizja posiada dużą przydatność w pracy socjalnej. Pracownikowi socjalnemu stwarza możliwość refleksji nad własnymi emocjami, które wywołuje praca socjalna z klientem, wyjaśnienia dylematów etyczno-moralnych pojawiających się w pracy socjalnej, nauki od superwizora i innych członków grupy pozytywnych relacji społecznym np.: komunikacji, asertywności itp. Oraz innych umiejętności zawodowych.
Superwizja, dzięki temu, że pomaga organizacji i pracownikom socjalnym – służy także klientom. Jakość bowiem interpersonalnych kontaktów pracowników socjalnych z klientami oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem zawodowym decydują o wyniku pracy socjalnej. 

Korzyści zawodowe i osobiste, jakie daje superwizja, łączą się ze sobą. Wynika to stąd, że jakość relacji, jaką tworzymy z klientem zależy nie tylko od naszych kompetencji, ale w nie mniejszym stopniu od tego, kim jesteśmy. Emocje przeżywane przez nas w kontaktach z klientami mają źródło w naszych przekonaniach, które z kolei wynikają z naszych doświadczeń i systemu wartości. Relacja terapeutyczna jest jednym z istotnych, niespecyficznych czynników leczących, dlatego świadomość tego, co w niej zachodzi jest ważnym elementem profesjonalizmu.

Oczywistą korzyścią zawodową, jaką odnosimy z superwizji, jest uzyskanie, dzięki ponownej analizie dokonanej z udziałem innych osób lepszego wglądu w przyczyny trudności pojawiających się w naszej pracy. Efektem tej analizy jest uzyskanie nowej, szerszej perspektywy widzenia danego problemu. Daje to możliwość dokonania trafniejszej diagnozy i przyjęcia lepszej strategii terapeutycznej.

   Projekt pn. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


Nowy okres zasiłkowy 2018/2019 - więcej informacji w GOPS Polanka Wielka pokój nr 5, 6 w Urzędzie Gminy Polanka Wielka ul. Długa 61


W celu ułatwienia świadczeniobiorcom złożenie wniosków w okresie od 1-30 września 2018 roku  GOPS w Polance Wielkiej w poniedziałki i środy czynny będzie od 700 do 1700..


Nadal można składać wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) i „Dobry start” (300+) drogą elektroniczną, za pomocą systemów bankowych lub systemu teleinformatycznego -PIU CSIZS.

Złóż wniosek elektronicznie =>

Wnioski do pobrania w wersji papierowej =>


OKRESY ZASIŁKOWE

Prawo do zasiłków ustala się na okresy zasiłkowe. W przypadku świadczeń wychowawczych w ramach rządowego Programu „Rodzina 500 +”, prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Taki sam okres obowiązuje w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z kolei dla świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada i trwa do 31 października następnego roku kalendarzowego.

Świadczenie „Dobry start” jest świadczeniem jednorazowym wypłacanym w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Ostateczny termin złożenia wniosku na rok szkolny 2018/2019 mija 30-11-2018 r.


2018-09-25
W okresie świadczeniowym 2018/2019 wykazujemy dochody za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy, czyli za rok 2017 z uwzględnieniem aktualnych zmian w zatrudnieniu


2018-08-30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej realizuje projekt "Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej -vol.2"  Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach projektu wyodrębniono między innymi stanowisko do spraw usług. 

Standardy usług pomocy społecznej


W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej realizowane są: usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, interwencja kryzysowa, poradnictwo specjalistyczne. Oferta pomocy dostosowana jest do lokalnych uwarunkowań, zasobów i możliwości. Szczególną wagę przywiązuje się do poziomu świadczenia usług, tego by odpowiadały na potrzeby osób zgłaszających się po pomoc, a w rezultacie przynosił oczekiwane efekty. Na standardy usług składają się głównie odpowiednie procedury postępowania opracowane dla każdej ze świadczonych usług oraz profesjonalna, wykwalifikowana kadra realizująca zadania.

Cel standardu usług opiekuńczych

Usługi opiekuńcze mają przyczynić się do utrzymania odpowiedniego poziomu życia osób starszych, które w codziennym życiu doświadczają ograniczeń w zaspokajaniu podstawowych i niezbędnych potrzeb w miejscu zamieszkania, a poprzez to w perspektywie dłuższego czasu przyczyniają się opóźnienia momentu umieszczenia w placówkach całodobowej opieki.

Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania delegowane są do:

1. Osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a są ich pozbawione.

2. Osób, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni, nie mogą tej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Ośrodek Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

   Projekt pn. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-20202018-08-21Rekrutacja do projektu "Małopolski e-Senior" wciąż trwa….

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej informuje, że Gmina Polanka Wielka została zaproszona do udziału w projekcie "Małopolski e-Senior", który jest realizowany przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej ze Starego Sącza w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w okresie od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i internetu przez 20 osób w naszej gminie, które spełniają następujące kryteria dostępu:

– ukończenie 65 lat,

– zamieszkanie na terenie gminy biorącej udział w projekcie.

Szkolenia są bezpłatne. Każdy uczestnik po zakończonym szkoleniu otrzyma nieodpłatnie tablet, na którym pracował podczas szkoleń, na własność wraz z kompletem materiałów szkoleniowych.

Szkolenia będzie prowadził trener, wybrany w ramach przetargu spośród lokalnej społeczności gminy. W ramach szkoleń przewidziano 15 spotkań w wymiarze 3 godzin lekcyjnych oraz 3 spotkania animacyjne po 2 godziny lekcyjne. Spotkania animacyjne mają na celu utrwalenie zdobytych podczas szkoleń umiejętności. Animacje muszą odbyć się do 3 miesięcy po zakończeniu szkoleń.

Tematyka szkoleń będzie obejmować następujące zagadnienia:
– pierwsze kroki z tabletem i Internetem
– jak ocenić wiarygodność źródeł w Internecie
– moja pierwsza poczta elektroniczna
– Skype – bezpłatne rozmowy z rodzina i ze znajomymi
– Facebook – serwis społecznościowy
– aktywność obywatelska online
– zarządzanie tożsamością cyfrową na przykładzie konta e-PUAP
– podstawy obsługi edytora tekstu
– podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego
– robienie zdjęć oraz prosta edycja obróbka/nagrania wideo
– bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
– sprawy codzienne a Internet
– potrzeby duchowe a Internet
– zarządzanie swoimi finansami
– rozrywka z Internetem

W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w projekcie są zobowiązane do dostarczenia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych.

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania poniżej niniejszego ogłoszenia. Dokumenty proszę uzupełnić o wymagane dane i dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej (pok. nr 5) w godzinach pracy urzędu. Warunkiem niezbędnym do udziału w rekrutacji jest złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych.

W celu wsparcia osób niepełnosprawnych, które spełniają kryterium wieku (65+), osoby niepełnosprawne będą otrzymywać dodatkowe punkty w procesie rekrutacji, co zapewni im wysokie miejsce na liście rankingowej. W przypadku równej ilości punktów o zakwalifikowaniu kandydata do projektu będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje o projekcie "Małopolski e-Senior" można uzyskać pod  nr telefonu: 33 84 88 019 lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej (osoba do kontaktu – Jadwiga Kwarciak).

 

Do pobrania:

– Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Małopolski e-Senior”

Dokumenty rekrutacyjne:
– 
Formularz zgłoszeniowy wraz z Deklaracją uczestnictwa (drukować dwustronnie)
– 
Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego (drukować dwustronnie)
– 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego
– 
Test diagnostyczny

J.Kwarciak2018-08-21
ELEKTRONICZNA KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta elektroniczna ma formę aplikacji dedykowanej dla urządzeń mobilnych.

Aplikacja posiada kilka funkcji:

 

► umożliwi wyszukiwanie partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji, czy frazy,

► funkcja geolokalizacji pozwoli na wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika

► użytkownik aplikacji będzie mógł dodawać partnerów KDR do listy „ulubionych”,

► aplikacja pozwoli także na przekazywanie informacji członkom rodzin wielodzietnych zarówno o aktualnych zniżkach i nowych partnerach jak i o konieczności złożenia wniosku przed terminem ważności karty np. w przypadku dzieci przed 18 r.ż. 

► rodzic będzie mógł posiadać ma swoim smartfonie Karty swoich dzieci oraz małżonka.

 


O przyznanie elektronicznej Karty Dużej Rodziny mogą wnioskować również osoby korzystające dotychczas z Karty w tradycyjnej, plastikowej formie.

W przypadku osób, które do dnia 31 grudnia 2017r. złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny, przyznanie Karty elektronicznej będzie bezpłatne- jeśli złożą wniosek o jej wydanie do dnia 31 grudnia 2019r.

 

Po upływie tego czasu, jak i w przypadkach gdy od dnia 1 stycznia 2018 r. członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złożył wniosek o dodatkową formę Karty, do wniosku musi załączyć dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie 9,21 zł.

 


Jak otrzymać elektroniczną Kartę Dużej Rodziny :

 1. w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek podając dane osób, dla których wnioskuje o Kartę elektroniczną wraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej, na który przyjdą dane autoryzacyjne do aplikacji mKDR.
 1. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, na adres poczty elektronicznej zostanie przesłany link do sklepu App Store lub Google Play oraz numer Karty, a na podany numer telefonu SMS z hasłem do pierwszego logowania wraz z ostatnimi cyframi Karty (cała procedura powinna trwać maksymalnie do tygodnia)
 1. po ściągnięciu aplikacji na swoje urządzenie mobilne, należy zalogować się podając skopiowany z e-maila numer Karty Dużej Rodziny oraz hasło z SMS, które należy zmienić po pierwszym logowaniu, a następnie spersonalizować Karty Dużej Rodziny członków rodzin wielodzietnych, którym zawnioskowano o przyznanie Karty elektronicznej. Przy czym rodzic poza swoją Kartą może w swoim telefonie wyświetlać Karty swoich dzieci oraz drugiego rodzica.

Szczegółowa instrukcja dostępna jest tutaj.

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotuje w najbliższym czasie rozbudowany materiał informacyjny dotyczący Karty Dużej Rodziny i opublikuje go na swojej stronie internetowej.

 

Natomiast Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych udostępniła już aplikację na platformie Google Play

 


2018-07-31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej realizuje projekt "Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej -vol.2"  Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


W ramach projektu wyodrębniono stanowisko do spraw pierwszego kontaktu. Pracownik zatrudniony na tym stanowisku od dnia 1 sierpnia 2018 roku rozpocznie przyjmowanie wniosków w wersji papierowej na świadczenia  „Dobry start” (tzw. 300+), świadczenia wychowawcze (500+), świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2018/2019.


W celu ułatwienia świadczeniobiorcom złożenie wniosków w okresie od 1-31 sierpnia 2018 roku  GOPS w Polance Wielkiej w poniedziałki i środy czynny będzie od 700 do 1700..


Nadal można składać wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) i „Dobry start” (300+) drogą elektroniczną, za pomocą systemów bankowych lub systemu teleinformatycznego -PIU CSIZS.

Złóż wniosek elektronicznie =>

Wnioski do pobrania w wersji papierowej =>


OKRESY ZASIŁKOWE

Prawo do zasiłków ustala się na okresy zasiłkowe. W przypadku świadczeń wychowawczych w ramach rządowego Programu „Rodzina 500 +”, prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Taki sam okres obowiązuje w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z kolei dla świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada i trwa do 31 października następnego roku kalendarzowego.

Świadczenie „Dobry start” jest świadczeniem jednorazowym wypłacanym w związku z rozpoczęciem roku szkolnego

   Projekt pn. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-20202018-06-27


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej realizuje projekt "Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej -vol.2"  Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
Ochrona danych osobowych jest jednym z istotnych zagadnień podczas realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Należy dbać o to, aby przestrzegać przepisów ochrony przetwarzania danych osobowych na każdym etapie aplikowania o środki pochodzące z POWER i realizacji projektu.

Dlatego Instytucja Zarządzająca POWER (IZ), która pełni rolę administratora, w procesie przetwarzana danych osobowych w projektach, przygotowała „Przewodnik po danych osobowych w projektach POWER dla Wnioskodawców i Beneficjentów". 

Załączniki:

   Przewodnik po danych osobowych w projektach POWER dla Wnioskodawców i Beneficjentów.pdf

Projekt pn. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

2018-06-19

Komu przysługuje?

Świadczenie „DOBRY START” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole (oznacza to szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.), aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”.

Wnioski będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pokój nr 5 w Urzędzie Gminy, 32-607 Polanka Wielka ul. Długa 61 przez pracownika do spraw pierwszego kontaktu.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową). Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.


2018-05-29

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej w ramach projektu "Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej -vol.2"  Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 kontynuuje reorganizację Ośrodka. Jej zamierzeniem docelowym jest oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych.  W I półroczu tego roku pracownicy socjalni uczestniczyli w czterech szkoleniach podnoszących kwalifikacje i umiejętności z zakresu realizowanych zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Efektem końcowym projektu ma być zgodnie z założeniami poprawa skuteczności i jakości pomocy oraz obsługi osób zgłaszających się do GOPS oraz na zintensyfikowanie działań w ramach pracy socjalnej.

Projekt pn. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

2018-05-16


2018-04-30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej zakończył  kolejny etap reorganizacji w ramach projektu "Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej -vol.2"  Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Już minął rok od rozpoczęcia wprowadzania zmian organizacyjnych w naszym Ośrodku.

Zamierzeniem reorganizacji GOPS jest przede wszystkim oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych.

Cały czas pracujemy nad wypracowaniem najbardziej efektywnego podziału zadań i zakresu obowiązków każdego pracownika. Na zakończenie projektu wszystkie te działania mają wpłynąć na poprawę skuteczności i jakości pomocy oraz obsługi osób zgłaszających się do GOPS oraz na zintensyfikowanie działań w ramach pracy socjalnej.

 Projekt trwa do marca 2019 roku i w jego zamiarze jest głównie indywidualizacja pracy z klientem, dostosowanie pomocy do potrzeb odbiorców oraz zwiększenie jej trafności.


Projekt pn. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

2018-04-25

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej ogłasza nabór kandydatów na świadczenie usług opiekuńczych.


Charakter umowy: umowa zlecenia

Miejsce wykonywania pracy: teren gminy Polanka Wielka – usługi świadczone bezpośrednio w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy.

Ogólny zakres wykonywanych czynności: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych i opieki higienicznej.

Szczegółowy zakres wykonywanych czynności określa Kierownik GOPS indywidualnie w stosunku do każdego świadczeniobiorcy w zależności od jego sytuacji zdrowotnej, rodzinnej, społecznej.

Wymagania:

1. Umiejętność skutecznego komunikowania się.

2. Odporność na stres.

3. Cierpliwość, sumienność, opanowanie, empatia.Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

32-607 Polanka Wielka

ul. Długa 61

tel. 33-8488019

e-mail: ewa.ortman@polanka-wielka.pl

Kierownik GOPS

(-) Ewa Ortman


Sprawdź jakie uprawnienia przysługują w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem”


W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POLANCE WIELKIEJ UZYSKASZ INFORMACJE O:

 • przysługujących Ci uprawnieniach

 • wszystkich możliwościach wsparcia w ramach ustawy „Za życiem”

 • instytucjach, do których możesz się zgłosić się po pomoc

 • zadaniach asystenta rodziny w ramach ustawy „Za życiem”


Zapraszamy do kontaktu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej

ul. Długa 61, 32-607 Polanka Wielka

Tel. 33 8488 019


Szczegółowe informacje na temat ustawy „Za życiem” znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi


2018-04-23

2018-04-20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej informuje o Warsztatach kulinarnych organizowanych przez Bank Żywności w Krakowie w dniu 24 kwietnia 2018r.  w godzinach od 10.00 do 13.00.w sali widowiskowej GCK w Polance Wielkiej

Podczas spotkania zostaną poruszone m.in. następujące tematy:

 • Jak nie marnować jedzenia?
 • Jak się dobrze odżywiać?
 • Jak gotować smacznie i zdrowo?
 • Jak dbać o domowy budżet?

Warsztaty są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

2018-04-17

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku.

Projekt realizowany jest w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, zakres wsparcia: Wsparcie projektów z zakresu teleopieki.

Termin realizacji projektu: 01.02.2018 r. – 31.01.2021 r.

Wartość projektu: 38 219 606,29 zł w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 32 486 665,34 zł

Województwo Małopolskie realizuje projekt w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej.


2018-03-28


PRACOWNIK DO SPRAW USŁUG I ŚWIADCZEŃ PRZYZNAWANYCH DECYZJĄ...

Od dnia 1 kwietnia 2017 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej realizuje projekt p.n. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2”dotyczący reorganizacji Ośrodka Pomocy Społecznej.

W związku z powyższym zmieniono Regulamin Organizacyjny i schemat struktury organizacyjnej – w tym określono zakres działania nowych stanowisk pracy :

1 Stanowisko ds. pierwszego kontaktu,

1 Stanowisko ds. pracy socjalnej

1 Stanowisko ds. usług społecznych,

     1 Stanowisko ds. świadczeń przyznawanych decyzją

Zadaniem Pracownika do spraw usług społecznych i świadczeń przyznawanych decyzją jest prowadzenie postępowania administracyjnego. Polega ono na badaniu sytuacji osoby ubiegającej się o pomoc, pod kątem czy spełnione są wszystkie ustawowe przesłanki do przyznania świadczenia. W postępowaniu administracyjnym analizie podlegają wszystkie warunki, których spełnienie konieczne jest do przyznania świadczenia, a mianowicie:

- czy istnieją powody trudnej sytuacji życiowej;

- czy do przezwyciężania trudnej sytuacji życiowej, związanej z prowadzonym postępowaniem w sprawie świadczenia, można wykorzystać własne uprawnienia, zasoby i możliwości;

- w jakim stopniu zaspokojone są niezbędne potrzeby umożliwiające życie w warunkach odpowiadających godności człowieka;

- czy jest spełnione kryterium dochodowe;

- czy osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej podejmują współdziałanie w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej;

- czy są spełnione szczegółowe warunki przyznania świadczeń oraz jaki powinien być rozmiar świadczenia.

            Ważnym jest by zbadać czy nie były lub nie są marnotrawione przyznane świadczenia i czy nie istnieją dysproporcje pomiędzy udokumentowaną wysokością dochodu, a sytuacją, oraz czy osoba lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe.

Sytuacja osoby/rodziny ubiegającej się o pomoc ustalana i dokumentowana jest w ramach procedury wywiadu.  Informacje mogą być też pozyskiwane w siedzibie ośrodka pomocy społecznej na podstawie informacji przekazywanych przez osobę oraz dokumentów i dostępu do informatycznych baz danych dotyczących obszarów istotnych dla prowadzonego postępowania. Postępowanie administracyjne kończy się z chwilą wydania decyzji administracyjnej.

Projekt pn. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 


2018-02-28


PRACOWNIK  PIERWSZEGO  KONTAKTU….

Od dnia 1 kwietnia 2017 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej realizuje projekt p.n. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2”dotyczący reorganizacji Ośrodka Pomocy Społecznej.

W związku z powyższym zmieniono Regulamin Organizacyjny i schemat struktury organizacyjnej – w tym określono zakres działania nowych stanowisk pracy :

1 Stanowisko ds. pierwszego kontaktu,

1 Stanowisko ds. pracy socjalnej

1 Stanowisko ds. usług społecznych,

     1 Stanowisko ds. świadczeń przyznawanych decyzją

 

Pracownik pierwszego kontaktu to osoba podejmująca bezpośredni kontakt z osobami zgłaszającymi się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej. Pracownik pierwszego kontaktu reaguje na określane przez klientów potrzeby, udziela im wsparcia, informacji i przekierowuje stosownie do wybranego pracownika: ds usług społecznych, ds. pracy socjalnej czy ds. świadczeń przyznawanych decyzją. Do jego zadań należy między innymi:

- udzielenie osobom zgłaszającym się po pomoc pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy świadczonych przez Ośrodek;

-  przyjmowanie wniosków o świadczenia przyznawane zgodnie z realizowanymi przez GOPS ustawami (pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, wychowawcze, rodzicielskie, fundusz alimentacyjny, stypendia szkolne, dożywianie);

Ważne jest by pracownik pierwszego kontaktu budził zaufanie, miał miłą aparycję i sprawnie potrafił rozpoznawać potrzeby bio-psycho-społeczne zgłaszających się osób.

Projekt pn. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

2017-12-28
 

2017-12-20

W trosce o nasze starsze osoby, warto pomyśleć jak zadbać o bezpieczeństwo dla seniorów. Grupą społeczną najbardziej narażoną na działania złodziei i oszustów są niestety osoby starsze. Każdy z pewnością zetknął się już z metodami na wnuczka, na inkasenta, na hydraulika. Seniorzy mieszkający sami stanowią cel ataków wszelkiego typu pozbawionych skrupułów oszustów. Wykorzystują oni empatię osób starszych oraz ich wrażliwość i wiarę w drugiego człowieka.


2017-12-01

2017-11-30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej zakończył  kolejny etap reorganizacji w ramach projektu "Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej -vol.2"  Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


2017-11-30
W okresie świadczeniowym 2017/2018, tj. od 01.11.2017 r. do 31.10.2018 r. wykazujemy dochody za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy, czyli za rok 2016 z uwzględnieniem zmian w zatrudnieniu

2017-11-17

W ramach projektu „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2” realizowanego przez GOPS w Polance Wielkiej do realizacji zadań z zakresu pracy socjalnej określonej w art. 45  Ustawy o Pomocy Społecznej  z dnia 12 marca 2004 roku został wskazany pracownik – Jadwiga Kwarciak.


2017-09-13

Prawo do świadczenia jest ustalane na okres 1 roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku.

Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku, a więc zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego także od pierwszego miesiąca nowego okresu.

W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 31 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień, nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.

2017-09-05

W ramach projektu „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2” realizowanego przez GOPS w Polance Wielkiej pracownicy socjalni korzystają z SUPERWIZJI, która jest formą wsparcia wskazaną w Ustawie o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 roku i Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie superwizji pracy socjalnej.

2017-08-17

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej zakończył  pierwszy etap reorganizacji w ramach projektu "Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej -vol.2"  Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

2017-08-17

W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia udzielana jest uczniom pomoc materialna o charakterze socjalnym. Świadczeniem tym jest stypendium szkolne, które przyznaje Wójt Gminy. Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Kryterium dochodowe uprawniające do stypendium szkolnego to kwota 514,00 zł netto na każdego członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Druk wniosku o stypendium szkolne jest dostępny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej,

 ul. Długa 61 (pokój nr 5).

W/w wnioski można składać w siedzibie Ośrodka w dniach 1-15 września 2017 r. 

2017-08-04
2017-07-31
Od czerwca 2017r. niepełnosprawni – poruszający się na wózkach inwalidzkich wszelkiego typu, mieszkańcy Gminy Polanka Wielka mają ułatwiony dostęp do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Gminy usytuowanych na piętrze budynku. W ramach projektu „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2” realizowanego przez GOPS w Polance Wielkiej został zakupiony transporter schodowy (tzw. schodołaz) oraz zamontowano system przywoływania pracownika, który osobie niepełnosprawnej pomoże pokonać schody i dostać się na piętro budynku. 

Od dnia 1 kwietnia 2017 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej 2016 roku realizuje projekt p.n. „Wzmocnienie potencjału  instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2”dotyczący reorganizacji Ośrodka Pomocy Społecznej.

2017-06-30

W okresie pierwszego kwartału zrealizowano następujące działania :

1. Zakupiono transporter schodowy ( tzw. schodołaz) -urządzenie ułatwiające osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich wszelkiego typu dostęp do siedziby GOPS usytuowanej na piętrze budynku Gminy. Zamontowano system przywoływania pracownika GOPS, który osobie niepełnosprawnej pomoże w obsłudze tego urządzenia.

2. Zakupiono wyposażenie biura GOPS – meble, krzesła, komputery, drukarkę, kserokopiarkę, niszczarkę, szafę metalową do przechowywania dokumentacji.

3. Uruchomiono nową stronę internetową GOPS www.gops-polankawielka.pl

4. Zatrudniono pracownika socjalnego do spraw pierwszego kontaktu.

5. Przeszkolono  pracowników GOPS w celu poszerzenia ich wiedzy i umiejętności z zakresu realizowanych przez nich zadań.

6. Zmieniono organizację GOPS poprzez wydzielenie stanowisk: do pierwszego kontaktu, do pracy socjalnej , do spraw usług i świadczeń przyznawanych decyzją.

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. 

2017-06-29
Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej 2016 roku złożył w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej projekt p.n. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2”dotyczący reorganizacji Ośrodka Pomocy Społecznej. Po zakończonych negocjacjach projekt został wybrany do otrzymania dotacji i w dniu 31.03.2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie.
2017-04-07

Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej 2016 roku złożył w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej projekt p.n. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2”dotyczący reorganizacji Ośrodka Pomocy Społecznej. Po zakończonych negocjacjach projekt został wybrany do otrzymania dotacji i w dniu 31.03.2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy

Adres:
32-607 Polanka Wielka
ul. Długa 61
Tel./fax    33 8488 019
e-mail: gopspol@iap.pl

NIP 549-20-02-733

REGON 070588160

Pracownik do spraw świadczeń rodzinnych i wychowawczych (500+) oraz funduszu alimentacyjnego przyjmuje:

poniedziałek - 7:00 - 15:00

wtorek - 7:00 - 15:00

środa - 7:00 - 16:00

czwartek - 7:00 - 15:00

piątek - 7:00 - 14:00

Pracownicy socjalni przyjmują:

poniedziałek - 7:00 - 15:00

wtorek - 7:00 - 15:00

środa - 7:00 - 16:00

czwartek - 7:00 - 15:00

piątek - 7:00 - 14:00

od godziny 11:00 - praca w terenieczwartek, 13 grudnia 2018r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Polanka Wielka 32-607
ul. Długa 61
tel. 33 848 80 19