AKTUALNOŚCI


2018-07-31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej realizuje projekt "Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej -vol.2"  Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


W ramach projektu wyodrębniono stanowisko do spraw pierwszego kontaktu. Pracownik zatrudniony na tym stanowisku od dnia 1 sierpnia 2018 roku rozpocznie przyjmowanie wniosków w wersji papierowej na świadczenia  „Dobry start” (tzw. 300+), świadczenia wychowawcze (500+), świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2018/2019.


W celu ułatwienia świadczeniobiorcom złożenie wniosków w okresie od 1-31 sierpnia 2018 roku  GOPS w Polance Wielkiej w poniedziałki i środy czynny będzie od 700 do 1700..


Nadal można składać wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) i „Dobry start” (300+) drogą elektroniczną, za pomocą systemów bankowych lub systemu teleinformatycznego -PIU CSIZS.

Złóż wniosek elektronicznie =>

Wnioski do pobrania w wersji papierowej =>


OKRESY ZASIŁKOWE

Prawo do zasiłków ustala się na okresy zasiłkowe. W przypadku świadczeń wychowawczych w ramach rządowego Programu „Rodzina 500 +”, prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Taki sam okres obowiązuje w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z kolei dla świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada i trwa do 31 października następnego roku kalendarzowego.

Świadczenie „Dobry start” jest świadczeniem jednorazowym wypłacanym w związku z rozpoczęciem roku szkolnego

   Projekt pn. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-20202018-06-27


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej realizuje projekt "Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej -vol.2"  Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
Ochrona danych osobowych jest jednym z istotnych zagadnień podczas realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Należy dbać o to, aby przestrzegać przepisów ochrony przetwarzania danych osobowych na każdym etapie aplikowania o środki pochodzące z POWER i realizacji projektu.

Dlatego Instytucja Zarządzająca POWER (IZ), która pełni rolę administratora, w procesie przetwarzana danych osobowych w projektach, przygotowała „Przewodnik po danych osobowych w projektach POWER dla Wnioskodawców i Beneficjentów". 

Załączniki:

   Przewodnik po danych osobowych w projektach POWER dla Wnioskodawców i Beneficjentów.pdf

Projekt pn. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

2018-06-19

Komu przysługuje?

Świadczenie „DOBRY START” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole (oznacza to szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.), aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”.

Wnioski będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pokój nr 5 w Urzędzie Gminy, 32-607 Polanka Wielka ul. Długa 61 przez pracownika do spraw pierwszego kontaktu.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową). Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.


2018-05-29

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej w ramach projektu "Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej -vol.2"  Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 kontynuuje reorganizację Ośrodka. Jej zamierzeniem docelowym jest oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych.  W I półroczu tego roku pracownicy socjalni uczestniczyli w czterech szkoleniach podnoszących kwalifikacje i umiejętności z zakresu realizowanych zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Efektem końcowym projektu ma być zgodnie z założeniami poprawa skuteczności i jakości pomocy oraz obsługi osób zgłaszających się do GOPS oraz na zintensyfikowanie działań w ramach pracy socjalnej.

Projekt pn. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

2018-05-16


2018-04-30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej zakończył  kolejny etap reorganizacji w ramach projektu "Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej -vol.2"  Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Już minął rok od rozpoczęcia wprowadzania zmian organizacyjnych w naszym Ośrodku.

Zamierzeniem reorganizacji GOPS jest przede wszystkim oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych.

Cały czas pracujemy nad wypracowaniem najbardziej efektywnego podziału zadań i zakresu obowiązków każdego pracownika. Na zakończenie projektu wszystkie te działania mają wpłynąć na poprawę skuteczności i jakości pomocy oraz obsługi osób zgłaszających się do GOPS oraz na zintensyfikowanie działań w ramach pracy socjalnej.

 Projekt trwa do marca 2019 roku i w jego zamiarze jest głównie indywidualizacja pracy z klientem, dostosowanie pomocy do potrzeb odbiorców oraz zwiększenie jej trafności.


Projekt pn. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

2018-04-25

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej ogłasza nabór kandydatów na świadczenie usług opiekuńczych.


Charakter umowy: umowa zlecenia

Miejsce wykonywania pracy: teren gminy Polanka Wielka – usługi świadczone bezpośrednio w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy.

Ogólny zakres wykonywanych czynności: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych i opieki higienicznej.

Szczegółowy zakres wykonywanych czynności określa Kierownik GOPS indywidualnie w stosunku do każdego świadczeniobiorcy w zależności od jego sytuacji zdrowotnej, rodzinnej, społecznej.

Wymagania:

1. Umiejętność skutecznego komunikowania się.

2. Odporność na stres.

3. Cierpliwość, sumienność, opanowanie, empatia.Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

32-607 Polanka Wielka

ul. Długa 61

tel. 33-8488019

e-mail: ewa.ortman@polanka-wielka.pl

Kierownik GOPS

(-) Ewa Ortman


Sprawdź jakie uprawnienia przysługują w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem”


W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POLANCE WIELKIEJ UZYSKASZ INFORMACJE O:

  • przysługujących Ci uprawnieniach

  • wszystkich możliwościach wsparcia w ramach ustawy „Za życiem”

  • instytucjach, do których możesz się zgłosić się po pomoc

  • zadaniach asystenta rodziny w ramach ustawy „Za życiem”


Zapraszamy do kontaktu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej

ul. Długa 61, 32-607 Polanka Wielka

Tel. 33 8488 019


Szczegółowe informacje na temat ustawy „Za życiem” znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi


2018-04-23

2018-04-20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej informuje o Warsztatach kulinarnych organizowanych przez Bank Żywności w Krakowie w dniu 24 kwietnia 2018r.  w godzinach od 10.00 do 13.00.w sali widowiskowej GCK w Polance Wielkiej

Podczas spotkania zostaną poruszone m.in. następujące tematy:

  • Jak nie marnować jedzenia?
  • Jak się dobrze odżywiać?
  • Jak gotować smacznie i zdrowo?
  • Jak dbać o domowy budżet?

Warsztaty są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

2018-04-17

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku.

Projekt realizowany jest w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, zakres wsparcia: Wsparcie projektów z zakresu teleopieki.

Termin realizacji projektu: 01.02.2018 r. – 31.01.2021 r.

Wartość projektu: 38 219 606,29 zł w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 32 486 665,34 zł

Województwo Małopolskie realizuje projekt w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej.


2018-03-28


PRACOWNIK DO SPRAW USŁUG I ŚWIADCZEŃ PRZYZNAWANYCH DECYZJĄ...

Od dnia 1 kwietnia 2017 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej realizuje projekt p.n. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2”dotyczący reorganizacji Ośrodka Pomocy Społecznej.

W związku z powyższym zmieniono Regulamin Organizacyjny i schemat struktury organizacyjnej – w tym określono zakres działania nowych stanowisk pracy :

1 Stanowisko ds. pierwszego kontaktu,

1 Stanowisko ds. pracy socjalnej

1 Stanowisko ds. usług społecznych,

     1 Stanowisko ds. świadczeń przyznawanych decyzją

Zadaniem Pracownika do spraw usług społecznych i świadczeń przyznawanych decyzją jest prowadzenie postępowania administracyjnego. Polega ono na badaniu sytuacji osoby ubiegającej się o pomoc, pod kątem czy spełnione są wszystkie ustawowe przesłanki do przyznania świadczenia. W postępowaniu administracyjnym analizie podlegają wszystkie warunki, których spełnienie konieczne jest do przyznania świadczenia, a mianowicie:

- czy istnieją powody trudnej sytuacji życiowej;

- czy do przezwyciężania trudnej sytuacji życiowej, związanej z prowadzonym postępowaniem w sprawie świadczenia, można wykorzystać własne uprawnienia, zasoby i możliwości;

- w jakim stopniu zaspokojone są niezbędne potrzeby umożliwiające życie w warunkach odpowiadających godności człowieka;

- czy jest spełnione kryterium dochodowe;

- czy osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej podejmują współdziałanie w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej;

- czy są spełnione szczegółowe warunki przyznania świadczeń oraz jaki powinien być rozmiar świadczenia.

            Ważnym jest by zbadać czy nie były lub nie są marnotrawione przyznane świadczenia i czy nie istnieją dysproporcje pomiędzy udokumentowaną wysokością dochodu, a sytuacją, oraz czy osoba lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe.

Sytuacja osoby/rodziny ubiegającej się o pomoc ustalana i dokumentowana jest w ramach procedury wywiadu.  Informacje mogą być też pozyskiwane w siedzibie ośrodka pomocy społecznej na podstawie informacji przekazywanych przez osobę oraz dokumentów i dostępu do informatycznych baz danych dotyczących obszarów istotnych dla prowadzonego postępowania. Postępowanie administracyjne kończy się z chwilą wydania decyzji administracyjnej.

Projekt pn. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 


2018-02-28


PRACOWNIK  PIERWSZEGO  KONTAKTU….

Od dnia 1 kwietnia 2017 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej realizuje projekt p.n. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2”dotyczący reorganizacji Ośrodka Pomocy Społecznej.

W związku z powyższym zmieniono Regulamin Organizacyjny i schemat struktury organizacyjnej – w tym określono zakres działania nowych stanowisk pracy :

1 Stanowisko ds. pierwszego kontaktu,

1 Stanowisko ds. pracy socjalnej

1 Stanowisko ds. usług społecznych,

     1 Stanowisko ds. świadczeń przyznawanych decyzją

 

Pracownik pierwszego kontaktu to osoba podejmująca bezpośredni kontakt z osobami zgłaszającymi się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej. Pracownik pierwszego kontaktu reaguje na określane przez klientów potrzeby, udziela im wsparcia, informacji i przekierowuje stosownie do wybranego pracownika: ds usług społecznych, ds. pracy socjalnej czy ds. świadczeń przyznawanych decyzją. Do jego zadań należy między innymi:

- udzielenie osobom zgłaszającym się po pomoc pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy świadczonych przez Ośrodek;

-  przyjmowanie wniosków o świadczenia przyznawane zgodnie z realizowanymi przez GOPS ustawami (pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, wychowawcze, rodzicielskie, fundusz alimentacyjny, stypendia szkolne, dożywianie);

Ważne jest by pracownik pierwszego kontaktu budził zaufanie, miał miłą aparycję i sprawnie potrafił rozpoznawać potrzeby bio-psycho-społeczne zgłaszających się osób.

Projekt pn. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

2017-12-28
 

2017-12-20

W trosce o nasze starsze osoby, warto pomyśleć jak zadbać o bezpieczeństwo dla seniorów. Grupą społeczną najbardziej narażoną na działania złodziei i oszustów są niestety osoby starsze. Każdy z pewnością zetknął się już z metodami na wnuczka, na inkasenta, na hydraulika. Seniorzy mieszkający sami stanowią cel ataków wszelkiego typu pozbawionych skrupułów oszustów. Wykorzystują oni empatię osób starszych oraz ich wrażliwość i wiarę w drugiego człowieka.


2017-12-01

2017-11-30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej zakończył  kolejny etap reorganizacji w ramach projektu "Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej -vol.2"  Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


2017-11-30
W okresie świadczeniowym 2017/2018, tj. od 01.11.2017 r. do 31.10.2018 r. wykazujemy dochody za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy, czyli za rok 2016 z uwzględnieniem zmian w zatrudnieniu

2017-11-17

W ramach projektu „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2” realizowanego przez GOPS w Polance Wielkiej do realizacji zadań z zakresu pracy socjalnej określonej w art. 45  Ustawy o Pomocy Społecznej  z dnia 12 marca 2004 roku został wskazany pracownik – Jadwiga Kwarciak.


2017-09-13

Prawo do świadczenia jest ustalane na okres 1 roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku.

Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku, a więc zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego także od pierwszego miesiąca nowego okresu.

W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 31 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień, nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.

2017-09-05

W ramach projektu „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2” realizowanego przez GOPS w Polance Wielkiej pracownicy socjalni korzystają z SUPERWIZJI, która jest formą wsparcia wskazaną w Ustawie o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 roku i Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie superwizji pracy socjalnej.

2017-08-17

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej zakończył  pierwszy etap reorganizacji w ramach projektu "Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej -vol.2"  Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

2017-08-17

W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia udzielana jest uczniom pomoc materialna o charakterze socjalnym. Świadczeniem tym jest stypendium szkolne, które przyznaje Wójt Gminy. Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Kryterium dochodowe uprawniające do stypendium szkolnego to kwota 514,00 zł netto na każdego członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Druk wniosku o stypendium szkolne jest dostępny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej,

 ul. Długa 61 (pokój nr 5).

W/w wnioski można składać w siedzibie Ośrodka w dniach 1-15 września 2017 r. 

2017-08-04
2017-07-31
Od czerwca 2017r. niepełnosprawni – poruszający się na wózkach inwalidzkich wszelkiego typu, mieszkańcy Gminy Polanka Wielka mają ułatwiony dostęp do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Gminy usytuowanych na piętrze budynku. W ramach projektu „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2” realizowanego przez GOPS w Polance Wielkiej został zakupiony transporter schodowy (tzw. schodołaz) oraz zamontowano system przywoływania pracownika, który osobie niepełnosprawnej pomoże pokonać schody i dostać się na piętro budynku. 

Od dnia 1 kwietnia 2017 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej 2016 roku realizuje projekt p.n. „Wzmocnienie potencjału  instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2”dotyczący reorganizacji Ośrodka Pomocy Społecznej.

2017-06-30

W okresie pierwszego kwartału zrealizowano następujące działania :

1. Zakupiono transporter schodowy ( tzw. schodołaz) -urządzenie ułatwiające osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich wszelkiego typu dostęp do siedziby GOPS usytuowanej na piętrze budynku Gminy. Zamontowano system przywoływania pracownika GOPS, który osobie niepełnosprawnej pomoże w obsłudze tego urządzenia.

2. Zakupiono wyposażenie biura GOPS – meble, krzesła, komputery, drukarkę, kserokopiarkę, niszczarkę, szafę metalową do przechowywania dokumentacji.

3. Uruchomiono nową stronę internetową GOPS www.gops-polankawielka.pl

4. Zatrudniono pracownika socjalnego do spraw pierwszego kontaktu.

5. Przeszkolono  pracowników GOPS w celu poszerzenia ich wiedzy i umiejętności z zakresu realizowanych przez nich zadań.

6. Zmieniono organizację GOPS poprzez wydzielenie stanowisk: do pierwszego kontaktu, do pracy socjalnej , do spraw usług i świadczeń przyznawanych decyzją.

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. 

2017-06-29
Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej 2016 roku złożył w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej projekt p.n. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2”dotyczący reorganizacji Ośrodka Pomocy Społecznej. Po zakończonych negocjacjach projekt został wybrany do otrzymania dotacji i w dniu 31.03.2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie.
2017-04-07

Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej 2016 roku złożył w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej projekt p.n. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2”dotyczący reorganizacji Ośrodka Pomocy Społecznej. Po zakończonych negocjacjach projekt został wybrany do otrzymania dotacji i w dniu 31.03.2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy

Adres:
32-607 Polanka Wielka
ul. Długa 61
Tel./fax    33 8488 019
e-mail: gopspol@iap.pl

NIP 549-20-02-733

REGON 070588160

Pracownik do spraw świadczeń rodzinnych i wychowawczych (500+) oraz funduszu alimentacyjnego przyjmuje:

poniedziałek - 7:00 - 15:00

wtorek - 7:00 - 15:00

środa - 7:00 - 16:00

czwartek - 7:00 - 15:00

piątek - 7:00 - 14:00

Pracownicy socjalni przyjmują:

poniedziałek - 7:00 - 15:00

wtorek - 7:00 - 15:00

środa - 7:00 - 16:00

czwartek - 7:00 - 15:00

piątek - 7:00 - 14:00

od godziny 11:00 - praca w terenieniedziela, 19 sierpnia 2018r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Polanka Wielka 32-607
ul. Długa 61
tel. 33 848 80 19