AKTUALNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej zakończył  kolejny etap reorganizacji w ramach projektu "Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej -vol.2"  Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wniosek rozliczeniowy  za okres III kwartału 2017 w dniu 8 listopada 2017 roku został pozytywnie  rozpatrzony przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego – Instytucję Pośredniczącą.  Wszystkie wydatki objęte wnioskiem uznano za kwalifikowalne. W ramach realizowanego projektu została zatwierdzona kwota 36.937,95 zł.  Czekamy na kolejną transzę środków w wysokości 30.482,23 zł .  Realizacja tego projektu rozpoczęła się 1 kwietnia 2017 roku. Do końca 2017 roku budżet projektu to 157.482,23 zł.

Zamierzeniem reorganizacji GOPS jest przede wszystkim oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych.

Wszystkie te działania mają wpłynąć na poprawę skuteczności i jakości pomocy oraz obsługi osób zgłaszających się do GOPS oraz na zintensyfikowanie działań w ramach pracy socjalnej.

 Projekt trwa do marca 2019 roku i w jego zamiarze jest głównie indywidualizacja pracy z klientem, dostosowanie pomocy do potrzeb odbiorców oraz zwiększenie jej trafności.środa, 21 października 2020r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Polanka Wielka 32-607
ul. Długa 61
tel. 33 848 80 19