AKTUALNOŚCI

W ramach projektu „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2” realizowanego przez GOPS w Polance Wielkiej do realizacji zadań z zakresu pracy socjalnej określonej w art. 45  Ustawy o Pomocy Społecznej  z dnia 12 marca 2004 roku został wskazany pracownik – Jadwiga Kwarciak.

Ważnym zadaniem pomocy społecznej realizowanym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Polance Wielkiej jest praca socjalna. Praca socjalna to działalność zawodowa skierowana na przywrócenie lub wzmocnienie zdolności osób i rodzin do funkcjonowania w społeczeństwie, oraz doprowadzenie ich do samodzielności życiowej i rozwoju. To forma pomocy kierowana do potrzebujących, świadczona niezależnie od ich dochodu.

Praktyka pracy socjalnej wymaga wiedzy o ludzkim rozwoju i zachowaniu, o instytucjach społecznych, ekonomicznych i kulturalnych oraz o współzależnościach pomiędzy tymi czynnikami.
Praca socjalna ma na celu usprawnienie społecznego funkcjonowania jednostek, zarówno indywidualnie, jak i w grupie, poprzez działania skierowane na ich stosunki społeczne, rzutujące na interakcję między człowiekiem a jego otoczeniem. Działania te dzielą się na trzy grupy: odnowienie utraconej lub osłabionej zdolności, zapewnienie zasobów indywidualnych i zbiorowych oraz zapobieganie społecznej dysfunkcji.

Pracownik socjalny traktuje sytuację osoby, rodziny, grupy społecznej w sposób indywidualny, ukierunkowany na wskazany przez środowisko problem. Praca ta miewa różną trudność – jest procesem, trwa w czasie i cechuje się określoną dynamiką. Wymaga od pracownika socjalnego mocy i pełnej świadomości stosowania metod oraz technik działania. Efekty pracy socjalnej są na pewnych etapach pracy niemierzalne i trudne do wskazania. Ważne jest, by wśród codziennych czynności pracownik socjalny pielęgnował w sobie wrażliwość na ludzkie problemy i krzywdę, a instynkt doświadczonego „pomagacza” dawał mu siłę i motywację do działania. niedziela, 25 października 2020r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Polanka Wielka 32-607
ul. Długa 61
tel. 33 848 80 19