AKTUALNOŚCI

W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia udzielana jest uczniom pomoc materialna o charakterze socjalnym. Świadczeniem tym jest stypendium szkolne, które przyznaje Wójt Gminy. Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Kryterium dochodowe uprawniające do stypendium szkolnego to kwota 514,00 zł netto na każdego członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Druk wniosku o stypendium szkolne jest dostępny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej,

 ul. Długa 61 (pokój nr 5).

W/w wnioski można składać w siedzibie Ośrodka w dniach 1-15 września 2017 r.

 

UWAGA:

1.   Oryginały faktur lub rachunków muszą być imienne na wnioskodawcę (rodzica lub pełnoletniego ucznia). Faktury i rachunki muszą zawierać datę wystawienia, numer dokumentu, pieczątkę i podpis osoby wystawiającej fakturę lub rachunek.

2.   Przy wystawianiu faktury lub rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów. Istotne jest by miały adnotacje „szkolne” lub „sportowe”. Jeżeli towar nie ma takiego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze lub rachunku, potwierdzenia może dokonać na odwrocie dokumentu sprzedawca.

3.   Poniesione wydatki, co do których nie można uzyskać faktury lub rachunku rozliczane będą na podstawie innych, wiarygodnych dokumentów po wcześniejszym uzgodnieniu (m. in.: elektroniczne potwierdzenie przelewu, itp.).

4.   Oryginały faktur, rachunków i innych dokumentów nie będą zwracane, gdyż muszą pozostać w dokumentacji stypendium szkolnego. niedziela, 25 października 2020r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Polanka Wielka 32-607
ul. Długa 61
tel. 33 848 80 19