AKTUALNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej zakończył  pierwszy etap reorganizacji w ramach projektu "Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej -vol.2"  Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wniosek rozliczeniowy  za okres kwiecień-maj-czerwiec 2017 w dniu 9 sierpnia 2017 roku został pozytywnie  rozpatrzony przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego – Instytucję Pośredniczącą.

 Realizacja tego projektu rozpoczęła się 1 kwietnia 2017 roku. Do tej pory nasz Ośrodek jest jedynym w Małopolsce, z którym Ministerstwo podpisało umowę na realizację tego typu projektu.

            Zamierzeniem  ww. reorganizacji jest przede wszystkim oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych. W tym kierunku Ośrodek podjął już pierwsze działania. Zatrudniono od maja 2017r  pracownika finansowanego ze środków projektu na stanowisko do spraw pierwszego kontaktu. Zmieniono Regulamin Organizacyjny i  schemat struktury organizacyjnej – w tym określono zakres działania nowych stanowisk pracy :  

l Stanowisko ds. pierwszego kontaktu,

l Stanowisko ds. pracy socjalnej

l Stanowisko ds.  usług społecznych,

l Stanowisko ds. świadczeń przyznawanych decyzją

Działania z pierwszego kwartału realizacji projektu zostały przedstawione we wcześniejszym artykule.

Wszystkie te działania mają wpłynąć na poprawę skuteczności i jakości pomocy oraz obsługi osób zgłaszających się do GOPS oraz na zintensyfikowanie działań w ramach pracy socjalnej.

 Projekt trwa do marca 2019 roku i w jego zamiarze jest głównie indywidualizacja pracy z klientem, dostosowanie pomocy do potrzeb odbiorców oraz zwiększenie jej trafności.niedziela, 25 października 2020r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Polanka Wielka 32-607
ul. Długa 61
tel. 33 848 80 19