AKTUALNOŚCI

 KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POLANCE WIELKIEJ OGŁASZA NABÓR

 NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTY PRACY SOCJALNEJ

 

1. Wymagania niezbędne do zajmowania stanowiska pracy:

 a) wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z wymaganiami określonymi w art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1507 ze zm.) tj.:

 • posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, lub

 • ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna, lub

 • ukończenie do dnia 31 grudnia 2013 r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,

 b) obywatelstwo polskie lub innego kraju Unii Europejskiej, bądź innego państwa, jeżeli na podstawie umowy międzynarodowej lub przepisów prawa krajowego obywatelowi tego kraju przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP i osoba ta posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d) niekaralność za przestępstwo na tle seksualnym,

e) specjalizacja I lub II stopnia w zakresie pracy socjalnej,

 

2. Wymagania dodatkowe:

 a) znajomość ustawy z dn. 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.), ustawy z dnia 12.03.2004r.  o pomocy społecznej  (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1507 ze zm.), ustawy z dn. 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U.  z 2019r. poz. 1373 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 1390 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw,

 b) umiejętność sprawnej obsługi komputera oraz znajomość podstawowych aplikacji biurowych,

 c) umiejętność pracy w zespole oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach,

 d) dobra organizacja pracy,

 e) wysoka samodyscyplina, odpowiedzialność i skuteczna komunikacja,

 f) dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań,

 g) nieposzlakowana opinia.

 

3. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

      realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej w tym:

1) praca socjalna,

2) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

3) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym przeprowadzającym wywiad

4) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,

5) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

6) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,

 • obsługa programów komputerowych.

 

4. Warunki pracy:

• wymiar czasu pracy: pełny etat,

• liczba stanowisk pracy: 1,

• umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony zawarta zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

 • miejsce świadczenia pracy: siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej–  oraz teren gminy Polanka Wielka

 

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• list motywacyjny podpisany przez kandydata,

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (zał.1)

• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych,

 • kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

• potwierdzenie stażu pracy należy udokumentować kopiami dokumentów jednoznacznie potwierdzającymi zamknięty okres świadczenia pracy m.in. świadectwa pracy i zaświadczenia o zatrudnieniu.

• własnoręcznie podpisane oświadczenie: o posiadanym obywatelstwie, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności za przestępstwa na tle seksualnym,(zał.2)

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO. (zał.3)

 

6. Dane osobowe – klauzula informacyjna:

• Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej, z siedzibą w Polance Wielkiej 32-607, ul. Długa61, reprezentowany przez Kierownika Ośrodka,

• W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@polanka-wielka.pl,

• Dane osobowe przetwarza się w celu rozpatrzenia aplikacji kandydata na wolne stanowisko pracy w procesie rekrutacji, na podstawie art. 221 Kodeksu pracy,

• Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do 30 dni od dnia zakończenia procesu rekrutacji,

• Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych, żądania sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania gdy kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

• Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

• Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu,

• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO

• Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Niepodanie tych danych spowoduje brak udziału w procesie rekrutacji. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne i nie stanowi wymogu przeprowadzenia rekrutacji.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć w terminie do 21.02.2020 roku do godz. 12.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej przy ul. Długiej 61 z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko Specjalisty Pracy Socjalnej”. Dokumenty aplikacyjne można złożyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data wpływu). Dokumenty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

8. Postępowanie rekrutacyjne:

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi komisja rekrutacyjna. W ramach naboru, komisja rekrutacyjna przeanalizuje dostarczone przez kandydatów dokumenty poświadczające stopień spełnienia wymagań formalnych wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru (rozmowa kwalifikacyjna i/lub test wiedzy) będzie przekazywana kandydatkom/kandydatom drogą telefoniczną lub – w razie niemożności skontaktowania się w ten sposób – drogą elektroniczną  na podany adres e–mail.

Ogłoszenie o wynikach naboru zostanie zamieszczone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej oraz udostępniona na tablicy ogłoszeń w tutejszym Ośrodku.

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostaną zatrudnione będzie można odebrać osobiście w siedzibie GOPS w Polance Wielkiej w terminie do 30 dni. Po wskazanym terminie dokumenty komisyjnie zostaną zniszczone.

 

Polanka Wielka, dn.3.02.2020r.

                                                                                                                      Kierownik GOPS

                                                                                                                            Ewa Ortman


załączniki do pobranianiedziela, 25 października 2020r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Polanka Wielka 32-607
ul. Długa 61
tel. 33 848 80 19