AKTUALNOŚCI

Nabór osób świadczących usługi asystenta będzie prowadzony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej od stycznia 2019r.

Równolegle przyjmowane będą zgłoszenia osób niepełnosprawnych zainteresowanych korzystaniem z usług asystenta.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, zapewnia pomoc w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają pomocy w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy w:

·      wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);

·      wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;

·      zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

·      załatwieniu spraw urzędowych;

·      nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

·      korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

 Limit godzin usług asystenta przypadających na jednego uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, a także usługi pn. „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.

 Zgodnie z założeniami Programu jego uczestnik nie powinien ponosić odpłatności za usługi asystenta.

Usługi asystenta mogą świadczyć:

a) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;

b) osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

Osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy jako asystent osoby niepełnosprawnej oraz osoby niepełnosprawne zainteresowane udziałem w programie proszone są o zgłaszanie się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej ul. Długa 61 osobiście, telefonicznie (338488019) lub za pośrednictwem poczty e-mail (gops@polanka-wielka.pl).

 

 niedziela, 25 października 2020r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Polanka Wielka 32-607
ul. Długa 61
tel. 33 848 80 19