AKTUALNOŚCI

Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej 2016 roku złożył w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej projekt p.n. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2”dotyczący reorganizacji Ośrodka Pomocy Społecznej. Po zakończonych negocjacjach projekt został wybrany do otrzymania dotacji i w dniu 31.03.2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie.

 


Projekt realizowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.


Całkowita wartość projektu wynosi 359 913,07 zł.

Projekt jest w 100% finansowany ze środków zewnętrznych.


Celem głównym projektu jest oddzielenie postępowania administracyjnego od wykonywania pracy socjalnej oraz świadczenia usług socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej tak, by jego rola organizatora i koordynatora systemu wsparcia społecznego dla określonych grup docelowych w Gminie Polanka Wielka została jasno zidentyfikowana, stała się bardziej efektywna oraz wprost przyczyniła się do poprawy obsługi osób zgłaszających się do GOPS w Polance Wielkiej.

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.niedziela, 25 października 2020r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Polanka Wielka 32-607
ul. Długa 61
tel. 33 848 80 19