AKTUALNOŚCIRekrutacja do projektu "Małopolski e-Senior" wciąż trwa….

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej informuje, że Gmina Polanka Wielka została zaproszona do udziału w projekcie "Małopolski e-Senior", który jest realizowany przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej ze Starego Sącza w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w okresie od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i internetu przez 20 osób w naszej gminie, które spełniają następujące kryteria dostępu:

– ukończenie 65 lat,

– zamieszkanie na terenie gminy biorącej udział w projekcie.

Szkolenia są bezpłatne. Każdy uczestnik po zakończonym szkoleniu otrzyma nieodpłatnie tablet, na którym pracował podczas szkoleń, na własność wraz z kompletem materiałów szkoleniowych.

Szkolenia będzie prowadził trener, wybrany w ramach przetargu spośród lokalnej społeczności gminy. W ramach szkoleń przewidziano 15 spotkań w wymiarze 3 godzin lekcyjnych oraz 3 spotkania animacyjne po 2 godziny lekcyjne. Spotkania animacyjne mają na celu utrwalenie zdobytych podczas szkoleń umiejętności. Animacje muszą odbyć się do 3 miesięcy po zakończeniu szkoleń.

Tematyka szkoleń będzie obejmować następujące zagadnienia:
– pierwsze kroki z tabletem i Internetem
– jak ocenić wiarygodność źródeł w Internecie
– moja pierwsza poczta elektroniczna
– Skype – bezpłatne rozmowy z rodzina i ze znajomymi
– Facebook – serwis społecznościowy
– aktywność obywatelska online
– zarządzanie tożsamością cyfrową na przykładzie konta e-PUAP
– podstawy obsługi edytora tekstu
– podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego
– robienie zdjęć oraz prosta edycja obróbka/nagrania wideo
– bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
– sprawy codzienne a Internet
– potrzeby duchowe a Internet
– zarządzanie swoimi finansami
– rozrywka z Internetem

W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w projekcie są zobowiązane do dostarczenia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych.

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania poniżej niniejszego ogłoszenia. Dokumenty proszę uzupełnić o wymagane dane i dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej (pok. nr 5) w godzinach pracy urzędu. Warunkiem niezbędnym do udziału w rekrutacji jest złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych.

W celu wsparcia osób niepełnosprawnych, które spełniają kryterium wieku (65+), osoby niepełnosprawne będą otrzymywać dodatkowe punkty w procesie rekrutacji, co zapewni im wysokie miejsce na liście rankingowej. W przypadku równej ilości punktów o zakwalifikowaniu kandydata do projektu będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje o projekcie "Małopolski e-Senior" można uzyskać pod  nr telefonu: 33 84 88 019 lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej (osoba do kontaktu – Jadwiga Kwarciak).

 

Do pobrania:

– Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Małopolski e-Senior”

Dokumenty rekrutacyjne:
– 
Formularz zgłoszeniowy wraz z Deklaracją uczestnictwa (drukować dwustronnie)
– 
Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego (drukować dwustronnie)
– 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego
– 
Test diagnostyczny

J.Kwarciak
niedziela, 25 października 2020r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Polanka Wielka 32-607
ul. Długa 61
tel. 33 848 80 19