Pokonaj trudności dzięki aktywności

Pierwsze półrocze 2014r. za nami.


      

Okres wakacyjny, to czas podsumowań po I półroczu i zasłużonego odpoczynku dla dzieci. Tymczasem w Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej to okres przygotowań do "Pikniku Rodzinnego" planowanego na 10 sierpnia 2014r.

W okresie od stycznia do czerwca 2014r. do realizowanym przez nasz Ośrodek projektu zgłosiło się 18 osób, które z własnej inicjatywy podjęły starania o zmianę swojej trudnej sytuacji życiowej we współpracy z pracownikami socjalnymi. Pracownicy socjalni z każdą osobą dotąd nie korzystającą ze wsparcia Ośrodka, a która chciała zostać uczestnikiem projektu - przeprowadzili wywiad środowiskowy. Formy wsparcia dostosowano do potrzeb uczestników.

Kluczowym elementem umożliwiającym pracę z uczestnikami projektu, była diangoza wypracowana przez psychologa oraz doradcę zawodowego. Otwartość uczestników na pracę ze specjalistami umożliwiła pozytywne przejście do kolejnych etapów projektu.

W II połowie 2014r. poza "Pikiniem Rodzinnym " integrującym nie tylko uczestników projektu, ale również społeczność lokalną będą organizowane:

- treningii umiejętności społecznych,

- terapie rodzinne,

- szkolenia zawodowe,

- konsultacje indywidualne z psychologiem,

- zajęcia integracyjne wyjazdowe.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej, ul. Długa 61, tel. 33 848 80 19.


        
      

Grudzień 2014r.„Pokonaj trudności dzięki aktywności” z pracownikami socjalnymi 
R: Grudzień to czas przygotowania podsumowań. Co w tym czasie dzieje się w GOPS w Polance Wielkiej?

Kierownik GOPS: Zespół pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej realizuje jak zwykle wiele zadań związanych ze wsparciem mieszkańców naszej gminy.

Minął niedawno 21 listopada - to dla wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych szczególna data - Dzień Pracownika Socjalnego. Jest to polskie święto obchodzone na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 (Art. 51.4.). Nowa ustawa z 2004 roku (z późn. zm.) podtrzymała zapis o święcie (Art. 121.4.).


R.: Jaką pomocą Ośrodek obejmuje mieszkańców Polanki Wielkiej w ramach projektu unijnego?

PM.: Nasz Ośrodek udziela wsparcia dla osób i rodzin w trudnej sytuacji w formie pracy socjalnej, pomocy pieniężnej, w formie opału. W ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Pokonaj trudności dzięki aktywności” były realizowane treningi umiejętności społecznych, doradztwo zawodowe, są realizowane obecnie kursy zawodowe, konsultacje psychologiczne,.
 

R.: Co GOPS będzie robił, po 31.12.2014r., kiedy skończy się projekt unijny?

PM.: Podstawowym zadaniem Ośrodka jest zapewnienie ludności zamieszkującej na obszarze jego działania wszechstronnej pomocy socjalnej, mającej na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Działalność podstawowa Ośrodka jest finansowana główne z środków przekazywanych przez Małopolski Urząd Wojewódzki, środków gminnych, środków Kuratorium Oświaty w Krakowie. Środki unijne pozwalają nam rozszerzyć ofertę wsparcia, dlatego będą czynione starania o pozyskanie ich w przyszłym roku po ogłoszeniu planów działań i konkursów.

W IV kwartale br. zawarte zostało porozumienie o współpracy z Małopolską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w ramach którego będą prowadzone nieodpłatnie działania w zakresie poradnictwa zawodowego. Tego rodzaju porozumienie pozwoli nam na rozszerzenie swojej oferty wsparcia w przyszłym roku. Rok 2015 to także okres planowanych zmian w ustawie o pomocy społecznej  więc czeka nas dużo pracy.
      

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej informuje, że w roku bieżącym realizuje projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

„Pokonaj trudności dzięki aktywności”

 Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji członków rodzin wieloproblemowych, będących klientami GOPS w Polance Wielkiej, poprzez tworzenie sprawnego systemu umożliwiającego osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych. Wsparciem obejmiemy osoby zamieszkujący na terenie Gminy Polanka Wielka, które zgłoszą chęć zostania uczestnikiem projektu.

 W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

  • zajęcia terapeutyczne
  • poradnictwo specjalistyczne indywidualne i rodzinne (psychologiczne, pedagogiczne, prawne)
  • poradnictwo zawodowe
  • szkolenie zawodowe
  • trening podniesienia kompetencji społecznych
  • terapia rodzinna
  • piknik rodzinny
  • działania na rzecz społeczności lokalnejśroda, 21 października 2020r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Polanka Wielka 32-607
ul. Długa 61
tel. 33 848 80 19