Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2


Podsumowanie realizacji projektu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej w okresie od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2019 roku realizował projekt p.n. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2”dotyczący reorganizacji Ośrodka Pomocy Społecznej. Projekt realizowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

 Całkowita wartość projektu wyniosła 359 913,07 zł.

Projekt był w 100% finansowany ze środków zewnętrznych.

2019-03-29

W okresie realizacji projektu podjęto następujące działania :

1. Zakupiono transporter schodowy ( tzw. schodołaz) -urządzenie ułatwiające osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich wszelkiego typu dostęp do siedziby GOPS usytuowanej na piętrze budynku Gminy. Zamontowano system przywoływania pracownika GOPS, który osobie niepełnosprawnej pomoże w obsłudze tego urządzenia.

2. Zakupiono wyposażenie biura GOPS – meble, krzesła, komputery, drukarkę, kserokopiarkę, niszczarkę, szafę metalową do przechowywania dokumentacji.

3. Uruchomiono nową stronę internetową GOPS : www. gops-polankawielka.pl

4.Zatrudniono pracownika socjalnego do spraw pierwszego kontaktu. Zmieniono źródło finansowania wynagrodzeń 2 pracowników socjalnych pracujących w GOPS.

5. Przeszkolono  pracowników GOPS w celu poszerzenia ich wiedzy i umiejętności z zakresu realizowanych przez nich zadań- 11 szkoleń.

6. Przeprowadzono 73 godziny spotkań pracowników socjalnych z superwizorem pracy socjalnej.

7. Zmieniono organizację GOPS poprzez wydzielenie stanowisk: do pierwszego kontaktu, do pracy socjalnej, do spraw usług i świadczeń przyznawanych decyzją.  

Celem głównym projektu było oddzielenie postępowania administracyjnego od wykonywania pracy socjalnej oraz świadczenia usług socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej tak, by jego rola organizatora i koordynatora systemu wsparcia społecznego dla określonych grup docelowych w Gminie Polanka Wielka została jasno zidentyfikowana, stała się bardziej efektywna oraz wprost przyczyniła się do poprawy obsługi osób zgłaszających się do GOPS w Polance Wielkiej.

   Projekt pn. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Przed nami ostatni miesiąc realizacji projektu pn.  „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, którego celem było oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług.

2019-02-28
Nadchodzi czas podsumowań i oceny czy wprowadzone zmiany dotyczące podziału zadań i zakresu obowiązków każdego pracownika przyczyniły się do poprawy działalności Ośrodka i obsługi klienta. Dokonamy analizy jakości wprowadzonych zmian w zakresie usług oraz skuteczności oddziaływań stosowanych w pracy socjalnej. Dwuletni okres trwania projektu był dla nas wyzwaniem, pracownicy Ośrodka mierzyli się z nowymi rolami zawodowymi, a także sytuacjami z jakimi mieli do czynienia w relacji z klientem.

   Projekt pn. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.
2018-12-28

W dniu 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie istotna zmiana w ww. ustawie – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne.

Druki do pobrania od  stycznia 2019 na naszej stronie w zakładce Karta Dużej Rodziny lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej u pracownika socjalnego do spraw pierwszego kontaktu.

   Projekt pn. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020Zima to najtrudniejszy czas dla osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, a także dla ludzi starszych, samotnych oraz niepełnosprawnych, które z uwagi na wychłodzenie, bądź brak ciepłej odzieży są narażone na bezpośrednie zagrożenie życia. Ujemne temperatury, wiatr, padający śnieg stanowią poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia, a nawet życia. Należy zatem reagować zawsze, kiedy osoba znajduje się w trudnej sytuacji i potrzebuje pomocy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej zwraca się do mieszkańców Gminy Polanka Wielka z apelem o czujność i wrażliwość na sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu, osób narażonych na działanie niskich temperatur.

Apelujemy aby nie być obojętnym, gdy w pobliżu czy sąsiedztwie są osoby zagrożone i potrzebujące pomocy! Noc spędzona w niesprzyjających warunkach atmosferycznych przy dodatkowym osłabieniu organizmu może skończyć się tragicznie. Tylko dzięki wspólnym wysiłkom osoby potrzebujące nie będą skazane na doświadczanie negatywnych skutków zimy.

 REAGUJMY. Państwa sygnał może uratować komuś życie. Niejednokrotnie wystarczyć jeden telefon.

 Wszelkie niepokojące sytuacje prosimy zgłaszać do:

  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w polance Wielkiej tel. nr 33 84 88 019

           w godz. poniedziałek - czwartek 7:00 – 15:00, środa 7:00 – 16:00, piątek 7.00 – 14.00

  Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu tel. nr 33 847 52 00  lub 997 całodobowo

  Bezpłatny telefon alarmowy 112 całodobowo

Państwa szybka reakcja może uratować komuś życie.

Informujemy również, że wykaz placówek schronienia na terenie województwa małopolskiego znajduje się na stronie: http://www.muw.pl w zakładce „sprawy społeczne” - „Pomoc dla osób bezdomnych” – „Rejestr placówek udzielających tymczasowo schronienia w Województwie Małopolskim”. Małopolski Urząd Wojewódzki uruchomił całodobowy telefon informacyjny dla bezdomnych 987.

   Projekt pn. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

2018-11-29


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej uczestniczy w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)- Podprogram 2018 

W październiku 2018 roku została podpisana przez Gminę Polanka Wielka umowa ze Stowarzyszeniem Bank Żywności w Krakowie w zakresie uczestnictwa w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020  - Podprogram 2018. Mieszkańcy Gminy znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej oraz spełniający kryterium dochodowe, które zostało określone na poziomie 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. od 1 października 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie, mają możliwość skorzystania z pomocy żywnościowej.

Celem programu jest udzielenie
wsparcia osobom potrzebującym poprzez przekazywanie paczek żywnościowych. W ich skład w okresie realizacji Podprogramu 2018 zaplanowano wydawanie następujących produktów: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, ser, mleko, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju, gołąbki w sosie pomidorowym, cukier, miód, olej rzepakowy.

Osoby korzystające ze wsparcia
będą miały możliwość uczestniczenia w warsztatach kulinarno – żywieniowych oraz edukacyjnych dotyczących wzmocnienia samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Osoby chcące skorzystać z pomocy proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym do spraw pierwszego kontaktu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, pok nr 5. 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

   Projekt pn. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

2018-10-31


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej realizuje projekt "Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej -vol.2"  Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W minionym kwartale tego roku zakończyliśmy zadanie pod nazwą Działania okołowdrożeniowe towarzyszące wdrożeniu nowego modelu organizacyjnego pracy GOPS – superwizja pracy socjalnej. Z tej formy wsparcia korzystało trzech pracowników socjalnych zaangażowanych do realizacji projektu. W okresie od lipca 2017roku do 25 września 2018 roku skorzystali z 73 godzin wsparcia superwizora. 

Superwizja jest ważnym narzędziem zwiększania efektywności pracy i rozwoju zawodowego pracowników pomocy społecznej. Jest to zorganizowana działalność zmierzająca do oceny przydatności pracownika do organizacji oraz duża pomoc w wykonywanej przez niego pracy. Superwizja to wzajemna wymiana doświadczeń, przemyśleń, wspólne zastanawianie się nad źródłami trudności, szukanie istoty problemu, dochodzenie do nowych rozwiązań. Podczas superwizji dzielimy się z fachowcami swoimi trudnościami, wątpliwościami i pomysłami, przyglądamy się ich pracy, oglądamy ich problemy, słuchamy stawianych przez nich pytań, a także skierowanych do nas informacji o naszej pracy.

Superwizja stanowi cenną i uznaną formę koleżeńskiej współpracy i pomocy profesjonalistom chcącym być bardziej świadomymi swego udziału w relacji terapeutycznej. Superwizja pełni wiele funkcji dla instytucji pomocy społecznej, jej kierownictwa i pracowników socjalnych. Są to między innymi funkcje:
1. Funkcja administracyjno-zarządzająca, która polega na utrzymywaniu działalności pracowników w granicach wyznaczonych im przez przepisy administracyjne i rozporządzenia wewnętrzne instytucji, służy planowaniu, podziałowi i ocenie pracy.
2. Funkcja zawodowa, czyli kontrola i korekta pracy socjalnej z punktu widzenia norm i standardów zawodowych np. etycznych.
3. Funkcja edukacyjna tzn. zmiany dotychczasowej wiedzy, umiejętności i zachowań.
4. Funkcja wsparcia emocjonalnego pracownika – ochrona przed nadmiernym stresem, a w konsekwencji przed wypaleniem zawodowym.


Superwizja posiada dużą przydatność w pracy socjalnej. Pracownikowi socjalnemu stwarza możliwość refleksji nad własnymi emocjami, które wywołuje praca socjalna z klientem, wyjaśnienia dylematów etyczno-moralnych pojawiających się w pracy socjalnej, nauki od superwizora i innych członków grupy pozytywnych relacji społecznym np.: komunikacji, asertywności itp. Oraz innych umiejętności zawodowych.
Superwizja, dzięki temu, że pomaga organizacji i pracownikom socjalnym – służy także klientom. Jakość bowiem interpersonalnych kontaktów pracowników socjalnych z klientami oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem zawodowym decydują o wyniku pracy socjalnej. 

Korzyści zawodowe i osobiste, jakie daje superwizja, łączą się ze sobą. Wynika to stąd, że jakość relacji, jaką tworzymy z klientem zależy nie tylko od naszych kompetencji, ale w nie mniejszym stopniu od tego, kim jesteśmy. Emocje przeżywane przez nas w kontaktach z klientami mają źródło w naszych przekonaniach, które z kolei wynikają z naszych doświadczeń i systemu wartości. Relacja terapeutyczna jest jednym z istotnych, niespecyficznych czynników leczących, dlatego świadomość tego, co w niej zachodzi jest ważnym elementem profesjonalizmu.

Oczywistą korzyścią zawodową, jaką odnosimy z superwizji, jest uzyskanie, dzięki ponownej analizie dokonanej z udziałem innych osób lepszego wglądu w przyczyny trudności pojawiających się w naszej pracy. Efektem tej analizy jest uzyskanie nowej, szerszej perspektywy widzenia danego problemu. Daje to możliwość dokonania trafniejszej diagnozy i przyjęcia lepszej strategii terapeutycznej.

   Projekt pn. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

2018-09-28


2018-08-30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej realizuje projekt "Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej -vol.2"  Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach projektu wyodrębniono między innymi stanowisko do spraw usług. 

Standardy usług pomocy społecznej


W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej realizowane są: usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, interwencja kryzysowa, poradnictwo specjalistyczne. Oferta pomocy dostosowana jest do lokalnych uwarunkowań, zasobów i możliwości. Szczególną wagę przywiązuje się do poziomu świadczenia usług, tego by odpowiadały na potrzeby osób zgłaszających się po pomoc, a w rezultacie przynosił oczekiwane efekty. Na standardy usług składają się głównie odpowiednie procedury postępowania opracowane dla każdej ze świadczonych usług oraz profesjonalna, wykwalifikowana kadra realizująca zadania.

Cel standardu usług opiekuńczych

Usługi opiekuńcze mają przyczynić się do utrzymania odpowiedniego poziomu życia osób starszych, które w codziennym życiu doświadczają ograniczeń w zaspokajaniu podstawowych i niezbędnych potrzeb w miejscu zamieszkania, a poprzez to w perspektywie dłuższego czasu przyczyniają się opóźnienia momentu umieszczenia w placówkach całodobowej opieki.

Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania delegowane są do:

1. Osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a są ich pozbawione.

2. Osób, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni, nie mogą tej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Ośrodek Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

   Projekt pn. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


2018-07-31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej realizuje projekt "Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej -vol.2"  Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


W ramach projektu wyodrębniono stanowisko do spraw pierwszego kontaktu. Pracownik zatrudniony na tym stanowisku od dnia 1 sierpnia 2018 roku rozpocznie przyjmowanie wniosków w wersji papierowej na świadczenia  „Dobry start” (tzw. 300+), świadczenia wychowawcze (500+), świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2018/2019.


W celu ułatwienia świadczeniobiorcom złożenie wniosków w okresie od 1-31 sierpnia 2018 roku  GOPS w Polance Wielkiej w poniedziałki i środy czynny będzie od 700 do 1700..


Nadal można składać wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) i „Dobry start” (300+) drogą elektroniczną, za pomocą systemów bankowych lub systemu teleinformatycznego -PIU CSIZS.

Złóż wniosek elektronicznie =>

Wnioski do pobrania w wersji papierowej =>


OKRESY ZASIŁKOWE

Prawo do zasiłków ustala się na okresy zasiłkowe. W przypadku świadczeń wychowawczych w ramach rządowego Programu „Rodzina 500 +”, prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Taki sam okres obowiązuje w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z kolei dla świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada i trwa do 31 października następnego roku kalendarzowego.

Świadczenie „Dobry start” jest świadczeniem jednorazowym wypłacanym w związku z rozpoczęciem roku szkolnego

   Projekt pn. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-20202018-06-27

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej realizuje projekt "Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej -vol.2"  Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
Ochrona danych osobowych jest jednym z istotnych zagadnień podczas realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Należy dbać o to, aby przestrzegać przepisów ochrony przetwarzania danych osobowych na każdym etapie aplikowania o środki pochodzące z POWER i realizacji projektu.

Dlatego Instytucja Zarządzająca POWER (IZ), która pełni rolę administratora, w procesie przetwarzana danych osobowych w projektach, przygotowała „Przewodnik po danych osobowych w projektach POWER dla Wnioskodawców i Beneficjentów". 

Załączniki:

   Przewodnik po danych osobowych w projektach POWER dla Wnioskodawców i Beneficjentów.pdf

Projekt pn. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 


2018-05-29

Szkolenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej w ramach projektu "Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej -vol.2"  Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 kontynuuje reorganizację Ośrodka. Jej zamierzeniem docelowym jest oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych.  W I półroczu tego roku pracownicy socjalni uczestniczyli w czterech szkoleniach podnoszących kwalifikacje i umiejętności z zakresu realizowanych zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Efektem końcowym projektu ma być zgodnie z założeniami poprawa skuteczności i jakości pomocy oraz obsługi osób zgłaszających się do GOPS oraz na zintensyfikowanie działań w ramach pracy socjalnej.

Projekt pn. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 


2018-04-30

To już rok …?!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej zakończył  kolejny etap reorganizacji w ramach projektu "Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej -vol.2"  Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Już minął rok od rozpoczęcia wprowadzania zmian organizacyjnych w naszym Ośrodku.

Zamierzeniem reorganizacji GOPS jest przede wszystkim oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych.

Cały czas pracujemy nad wypracowaniem najbardziej efektywnego podziału zadań i zakresu obowiązków każdego pracownika. Na zakończenie projektu wszystkie te działania mają wpłynąć na poprawę skuteczności i jakości pomocy oraz obsługi osób zgłaszających się do GOPS oraz na zintensyfikowanie działań w ramach pracy socjalnej.

 Projekt trwa do marca 2019 roku i w jego zamiarze jest głównie indywidualizacja pracy z klientem, dostosowanie pomocy do potrzeb odbiorców oraz zwiększenie jej trafności.

Projekt pn. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 


2018-03-28


PRACOWNIK DO SPRAW USŁUG I ŚWIADCZEŃ PRZYZNAWANYCH DECYZJĄ...

Od dnia 1 kwietnia 2017 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej realizuje projekt p.n. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2”dotyczący reorganizacji Ośrodka Pomocy Społecznej.

W związku z powyższym zmieniono Regulamin Organizacyjny i schemat struktury organizacyjnej – w tym określono zakres działania nowych stanowisk pracy :

1 Stanowisko ds. pierwszego kontaktu,

1 Stanowisko ds. pracy socjalnej

1 Stanowisko ds. usług społecznych,

     1 Stanowisko ds. świadczeń przyznawanych decyzją

Zadaniem Pracownika do spraw usług społecznych i świadczeń przyznawanych decyzją jest prowadzenie postępowania administracyjnego. Polega ono na badaniu sytuacji osoby ubiegającej się o pomoc, pod kątem czy spełnione są wszystkie ustawowe przesłanki do przyznania świadczenia. W postępowaniu administracyjnym analizie podlegają wszystkie warunki, których spełnienie konieczne jest do przyznania świadczenia, a mianowicie:

- czy istnieją powody trudnej sytuacji życiowej;

- czy do przezwyciężania trudnej sytuacji życiowej, związanej z prowadzonym postępowaniem w sprawie świadczenia, można wykorzystać własne uprawnienia, zasoby i możliwości;

- w jakim stopniu zaspokojone są niezbędne potrzeby umożliwiające życie w warunkach odpowiadających godności człowieka;

- czy jest spełnione kryterium dochodowe;

- czy osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej podejmują współdziałanie w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej;

- czy są spełnione szczegółowe warunki przyznania świadczeń oraz jaki powinien być rozmiar świadczenia.

            Ważnym jest by zbadać czy nie były lub nie są marnotrawione przyznane świadczenia i czy nie istnieją dysproporcje pomiędzy udokumentowaną wysokością dochodu, a sytuacją, oraz czy osoba lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe.

Sytuacja osoby/rodziny ubiegającej się o pomoc ustalana i dokumentowana jest w ramach procedury wywiadu.  Informacje mogą być też pozyskiwane w siedzibie ośrodka pomocy społecznej na podstawie informacji przekazywanych przez osobę oraz dokumentów i dostępu do informatycznych baz danych dotyczących obszarów istotnych dla prowadzonego postępowania. Postępowanie administracyjne kończy się z chwilą wydania decyzji administracyjnej.

Projekt pn. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

2018-02-28
W związku z powyższym zmieniono Regulamin Organizacyjny i schemat struktury organizacyjnej – w tym określono zakres działania nowych stanowisk pracy :

1 Stanowisko ds. pierwszego kontaktu,

1 Stanowisko ds. pracy socjalnej

1 Stanowisko ds. usług społecznych,

     1 Stanowisko ds. świadczeń przyznawanych decyzją

 

Pracownik pierwszego kontaktu to osoba podejmująca bezpośredni kontakt z osobami zgłaszającymi się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej. Pracownik pierwszego kontaktu reaguje na określane przez klientów potrzeby, udziela im wsparcia, informacji i przekierowuje stosownie do wybranego pracownika: ds usług społecznych, ds. pracy socjalnej czy ds. świadczeń przyznawanych decyzją. Do jego zadań należy między innymi:

- udzielenie osobom zgłaszającym się po pomoc pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy świadczonych przez Ośrodek;

-  przyjmowanie wniosków o świadczenia przyznawane zgodnie z realizowanymi przez GOPS ustawami (pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, wychowawcze, rodzicielskie, fundusz alimentacyjny, stypendia szkolne, dożywianie);

Ważne jest by pracownik pierwszego kontaktu budził zaufanie, miał miłą aparycję i sprawnie potrafił rozpoznawać potrzeby bio-psycho-społeczne zgłaszających się osób.

Projekt pn. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


PROJEKT W 2018 ROKU…..

Od dnia 1 kwietnia 2017 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej realizuje projekt p.n. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2”dotyczący reorganizacji Ośrodka Pomocy Społecznej.

W dniu 30 stycznia 2018 roku został zatwierdzony kolejny wniosek o płatność – za IV kwartał 2017 roku. Wszystkie wydatki w kwocie 44.607,38 złotych objęte wnioskiem zostały uznane za kwalifikowalne.

W 2018 roku  planujemy kontynuowanie prac związanych z rozdzieleniem pracy socjalnej od postępowania administracyjnego. W celu poprawy skuteczności i jakości pomocy oraz obsługi osób zgłaszających się do GOPS oraz  zintensyfikowania działań w ramach pracy socjalnej będzie nadal prowadzona superwizja oraz dokształcanie pracowników poprzez udział w szkoleniach i konferencjach.

Z ogólnej kwoty budżetu projektu – 359.913,07 zł, na 2018 rok przeznaczona jest kwota   162.379,49 zł

`data dodania 31-01-2018 r.

Od dnia 1 kwietnia 2017 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej realizuje projekt p.n. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2”dotyczący reorganizacji Ośrodka Pomocy Społecznej.

W 2017 roku  zrealizowano następujące działania :

1. Zakupiono transporter schodowy (tzw. schodołaz) - urządzenie ułatwiające osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich wszelkiego typu dostęp do siedziby GOPS usytuowanej na piętrze budynku Gminy. Zamontowano system przywoływania pracownika GOPS, który osobie niepełnosprawnej pomoże w obsłudze tego urządzenia.

2. Zakupiono wyposażenie biura GOPS – meble, krzesła, komputery, drukarkę, kserokopiarkę, niszczarkę, szafę metalową do przechowywania dokumentacji.

3. Uruchomiono nową stronę internetową GOPS – www. gops-polankawielka.pl

4. Zatrudniono pracownika socjalnego do spraw pierwszego kontaktu. Zmieniono źródło finansowania wynagrodzeń 2 pracowników socjalnych pracujących w GOPS.

5. Przeszkolono pracowników GOPS w celu poszerzenia ich wiedzy i umiejętności z zakresu realizowanych przez nich zadań.

6. Zmieniono organizację GOPS poprzez wydzielenie stanowisk: do pierwszego kontaktu, do pracy socjalnej , do spraw usług i świadczeń przyznawanych decyzją.

7. Przeprowadzono 36 godzin spotkań pracowników socjalnych z superwizorem pracy socjalnej.

Z ogólnej kwoty budżetu projektu – 359.913,07 zł , do końca 2017 roku wydatkowano na powyższe zadania kwotę 157.482,23 zł.

Zamierzeniem reorganizacji GOPS jest przede wszystkim oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych.

Wszystkie te działania mają wpłynąć na poprawę skuteczności i jakości pomocy oraz obsługi osób zgłaszających się do GOPS oraz na zintensyfikowanie działań w ramach pracy socjalnej.

 Projekt trwa do marca 2019 roku i w jego zamiarze jest głównie indywidualizacja pracy z klientem, dostosowanie pomocy do potrzeb odbiorców oraz zwiększenie jej trafności.

Projekt jest realizowany w 100% ze środków zewnętrznych m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

 

Co tam w projekcie...?

2017-11-30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej zakończył  kolejny etap reorganizacji w ramach projektu "Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej -vol.2"  Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wniosek rozliczeniowy  za okres III kwartału 2017 w dniu 8 listopada 2017 roku został pozytywnie  rozpatrzony przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego – Instytucję Pośredniczącą.  Wszystkie wydatki objęte wnioskiem uznano za kwalifikowalne. W ramach realizowanego projektu została zatwierdzona kwota 36.937,95 zł.  Czekamy na kolejną transzę środków w wysokości 30.482,23 zł .  Realizacja tego projektu rozpoczęła się 1 kwietnia 2017 roku. Do końca 2017 roku budżet projektu to 157.482,23 zł.

Zamierzeniem reorganizacji GOPS jest przede wszystkim oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych.

Wszystkie te działania mają wpłynąć na poprawę skuteczności i jakości pomocy oraz obsługi osób zgłaszających się do GOPS oraz na zintensyfikowanie działań w ramach pracy socjalnej.

 Projekt trwa do marca 2019 roku i w jego zamiarze jest głównie indywidualizacja pracy z klientem, dostosowanie pomocy do potrzeb odbiorców oraz zwiększenie jej trafności.

POTENCJAŁ W KADRACH - PRACA SOCJALNA W GOPS

2017-10-31

W ramach projektu „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2” realizowanego przez GOPS w Polance Wielkiej do realizacji zadań z zakresu pracy socjalnej określonej w art. 45  Ustawy o Pomocy Społecznej  z dnia 12 marca 2004 roku został wskazany pracownik – Jadwiga Kwarciak.

Ważnym zadaniem pomocy społecznej realizowanym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej               w Polance Wielkiej jest praca socjalna. Praca socjalna to działalność zawodowa skierowana na przywrócenie lub wzmocnienie zdolności osób i rodzin do funkcjonowania w społeczeństwie, oraz doprowadzenie ich do samodzielności życiowej i rozwoju. To forma pomocy kierowana do potrzebujących, świadczona niezależnie od ich dochodu.

Praktyka pracy socjalnej wymaga wiedzy o ludzkim rozwoju i zachowaniu, o instytucjach społecznych, ekonomicznych i kulturalnych oraz o współzależnościach pomiędzy tymi czynnikami.
Praca socjalna ma na celu usprawnienie społecznego funkcjonowania jednostek, zarówno indywidualnie, jak i w grupie, poprzez działania skierowane na ich stosunki społeczne, rzutujące na interakcję między człowiekiem a jego otoczeniem. Działania te dzielą się na trzy grupy: odnowienie utraconej lub osłabionej zdolności, zapewnienie zasobów indywidualnych i zbiorowych oraz zapobieganie społecznej dysfunkcji.

Pracownik socjalny traktuje sytuację osoby, rodziny, grupy społecznej w sposób indywidualny, ukierunkowany na wskazany przez środowisko problem. Praca ta miewa różną trudność – jest procesem, trwa w czasie i cechuje się określoną dynamiką. Wymaga od pracownika socjalnego mocy i pełnej świadomości stosowania metod oraz technik działania. Efekty pracy socjalnej są na pewnych etapach pracy niemierzalne i trudne do wskazania. Ważne jest, by wśród codziennych czynności pracownik socjalny pielęgnował w sobie wrażliwość na ludzkie problemy i krzywdę, a instynkt doświadczonego „pomagacza” dawał mu siłę i motywację do działania.  

Oddzielenie pracy socjalnej od administracyjnej – pierwszy etap projektu POWER 2.5  za nami.

2017-08-17

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej zakończył  pierwszy etap reorganizacji w ramach projektu "Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej -vol.2"  Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wniosek rozliczeniowy  za okres kwiecień-maj-czerwiec 2017 w dniu 9 sierpnia 2017 roku został pozytywnie  rozpatrzony przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego – Instytucję Pośredniczącą.

 Realizacja tego projektu rozpoczęła się 1 kwietnia 2017 roku. Do tej pory nasz Ośrodek jest jedynym w Małopolsce, z którym Ministerstwo podpisało umowę na realizację tego typu projektu.

            Zamierzeniem  ww. reorganizacji jest przede wszystkim oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych. W tym kierunku Ośrodek podjął już pierwsze działania. Zatrudniono od maja 2017r  pracownika finansowanego ze środków projektu na stanowisko do spraw pierwszego kontaktu. Zmieniono Regulamin Organizacyjny i  schemat struktury organizacyjnej – w tym określono zakres działania nowych stanowisk pracy :  

l Stanowisko ds. pierwszego kontaktu,

l Stanowisko ds. pracy socjalnej

l Stanowisko ds.  usług społecznych,

l Stanowisko ds. świadczeń przyznawanych decyzją

Działania z pierwszego kwartału realizacji projektu zostały przedstawione we wcześniejszym artykule.

Wszystkie te działania mają wpłynąć na poprawę skuteczności i jakości pomocy oraz obsługi osób zgłaszających się do GOPS oraz na zintensyfikowanie działań w ramach pracy socjalnej.

 Projekt trwa do marca 2019 roku i w jego zamiarze jest głównie indywidualizacja pracy z klientem, dostosowanie pomocy do potrzeb odbiorców oraz zwiększenie jej trafności.

OD CZERWCA  GOPS I UG W POLANCE WIELKIEJ

DOSTĘPNE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2017-07-31

Od czerwca 2017r. niepełnosprawni – poruszający się na wózkach inwalidzkich wszelkiego typu, mieszkańcy Gminy Polanka Wielka mają ułatwiony dostęp do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Gminy usytuowanych na piętrze budynku. W ramach projektu „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2” realizowanego przez GOPS w Polance Wielkiej został zakupiony transporter schodowy (tzw. schodołaz) oraz zamontowano system przywoływania pracownika, który osobie niepełnosprawnej pomoże pokonać schody i dostać się na piętro budynku.

Transportery schodowe pomagają pokonywać bariery, z jakimi muszą borykać się osoby niepełnosprawne, zazwyczaj dotyczą one schodów. Schodołaz pomaga po nich wjeżdżać
i zjeżdżać. Jego działanie sprawdza się, gdyż daje możliwość swobodnego poruszania się osobom na wózkach inwalidzkich w przestrzeniach użytku publicznego, co jest niezwykle ważne.

Od teraz każda osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim może przywołać pracownika pierwszego kontaktu przez domofon, który został zamontowany na parterze w holu budynku. Pracownik obsłuży schodołaz i tym samym umożliwi osobie niepełnosprawnej kontakt z osobami pracującymi na piętrze budynku. Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej 2016 roku złożył w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej projekt p.n. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2”dotyczący reorganizacji Ośrodka Pomocy Społecznej. Po zakończonych negocjacjach projekt został wybrany do otrzymania dotacji i w dniu 31.03.2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie.

Projekt realizowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 359 913,07 zł.

Projekt jest w 100% finansowany ze środków zewnętrznych.

 

Celem głównym projektu jest oddzielenie postępowania administracyjnego od wykonywania pracy socjalnej oraz świadczenia usług socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej tak, by jego rola organizatora i koordynatora systemu wsparcia społecznego dla określonych grup docelowych w Gminie Polanka Wielka została jasno zidentyfikowana, stała się bardziej efektywna oraz wprost przyczyniła się do poprawy obsługi osób zgłaszających się do GOPS w Polance Wielkiej.

  

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


Od dnia 1 kwietnia 2017 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej 2016 roku realizuje projekt p.n. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2”dotyczący reorganizacji Ośrodka Pomocy Społecznej.

2017-07-03

W okresie pierwszego kwartału zrealizowano następujące działania :

1. Zakupiono transporter schodowy ( tzw. schodołaz) -urządzenie ułatwiające osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich wszelkiego typu dostęp do siedziby GOPS usytuowanej na piętrze budynku Gminy. Zamontowano system przywoływania pracownika GOPS, który osobie niepełnosprawnej pomoże w obsłudze tego urządzenia.

2. Zakupiono wyposażenie biura GOPS – meble, krzesła, komputery, drukarkę, kserokopiarkę, niszczarkę, szafę metalową do przechowywania dokumentacji.

3. Uruchomiono nową stronę internetową GOPS www.gops-polankawielka.pl

4. Zatrudniono pracownika socjalnego do spraw pierwszego kontaktu.

5. Przeszkolono  pracowników GOPS w celu poszerzenia ich wiedzy i umiejętności z zakresu realizowanych przez nich zadań.

6. Zmieniono organizację GOPS poprzez wydzielenie stanowisk: do pierwszego kontaktu, do pracy socjalnej , do spraw usług i świadczeń przyznawanych decyzją.

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. środa, 02 grudnia 2020r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Polanka Wielka 32-607
ul. Długa 61
tel. 33 848 80 19