Informacje dla Rodziców

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 pt.: Utworzenie placówki wsparcia dziennego w Gminie Polanka Wielka

 współfinansowanym  przez  Unię Europejską  z   Europejskiego Funduszu Społecznego.

w ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020

w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania: 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania: 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania:


2. dla rodziców

Wszystkie druki są również dostępne w GOPS Polanka Wielka pokój nr 6 w Urzędzie Gminy

0000-00-00

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 pt.: Utworzenie placówki wsparcia dziennego w Gminie Polanka Wielka

współfinansowanym  przez  Unię Europejską  z   Europejskiego Funduszu Społecznego.

w ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020

w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania: 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania: 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie

I.  Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy regulamin określa warunki naboru i późniejszego uczestnictwa w projekcie pt.: „Utworzenie placówki wsparcia dziennego w Gminie Polanka Wielka”

2.    Projekt realizowany jest w okresie od dnia 01.07.2020 r. do 30.06.2023r. na podstawie umowy o dofinansowanie nr  RPMP.09.02.01-12-0690/19-00.

3.    Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

4.    Biuro projektu znajduje się w budynku przy ulicy Długiej 61 w Polance Wielkiej. Biuro czynne jest w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

5.    Realizator obejmuje swoimi działaniami mieszkańców i mieszkanki Gminy Polanka Wielka.

II. Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług z zakresu wspierania rodziny dzięki utworzeniu Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Polanka Wielka oraz objęciu wsparciem 80 dzieci (42 dz,38 ch) wraz z 15 osobami (8 K, 7 M) z ich rodzin w terminie do 30.06.2023 r. W ramach projektu powstanie placówka wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej, w której będzie 30 miejsc. W projekcie zaplanowano szereg zajęć specjalistycznych jak i rozwijających kompetencje kluczowe. Placówka wsparcia dziennego będzie także zapewniać dzieciom i młodzieży opiekę i pomoc w odrabianiu lekcji. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2023 r. W wyniku realizacji projektu  wsparcie  otrzyma  60  osób  zagrożonych  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

III. Uczestnicy projektu

1.      Projekt skierowany jest do  dzieci i młodzieży do lat 18 oraz ich rodzin, zamieszkałych na terenie gminy   Polanka Wielka.  Zaplanowano udział  80 dzieci (42dz,38ch) wraz z 15 osobami (8 K, 7 M) z ich rodzin. W wyniku realizacji projektu wsparcie otrzyma 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 2.      Uczestnikami/Uczestniczkami projektu mogą zostać   osoby spełniające  kryteria rekrutacji:

1  Kryteria formalne- obligatoryjne:

 -dzieci i młodzież do 18 roku życia- na podstawie numeru PESEL

 - dzieci z terenu gminy- na podstawie adresu zamieszkania

- złożenie oświadczenia o regularnym uczestnictwie dzieci i młodzieży w zajęciach placówki oraz        

   zaplanowanych terapiach.

    2   Kryteria punktowane -preferowane :

a.       dzieci lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - na podstawie  zaświadczenia   z   GOPS/oświadczenia/orzeczenia

b.      dzieci lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczając wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej  z przesłanek - na  podstawie  zaświadczenia . z GOPS/oświadczenia/orzeczenia

c.       dziecko posiadająca niepełnosprawność w stopniu znacznym lub umiarkowanym - na podstawie orzeczeń

d.      dziecko posiadające niepełnosprawność sprzężoną oraz zaburzenia psychiczne, w tym niepełnosprawność intelektualną i  całkowite zaburzenia rozwojowe.- na podst. orzeczenia.

e.       dzieci z rodzin korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - na podstawie zaświadczenia

f.       dzieci z problemami wychowawczymi -  na podstawie opinii poradni/wychowawcy

g.       dzieci z SPE, na podstawie opinii poradni/wychowawcy/pedagoga

h.      osoby, rodziny lub środowiska zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 - na podst. danych adresowych
niedziela, 25 października 2020r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Polanka Wielka 32-607
ul. Długa 61
tel. 33 848 80 19