PWD


0000-00-00

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2020

Kierownika GOPS w Polance Wielkiej

z dnia 15.09.2020r

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

 pt.: Utworzenie placówki wsparcia dziennego w Gminie Polanka Wielka

 

współfinansowanym  przez  Unię Europejską  z   Europejskiego Funduszu Społecznego.

w ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020

w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania: 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania: 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie

 

I.  Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy regulamin określa warunki naboru i późniejszego uczestnictwa w projekcie pt.: „Utworzenie placówki wsparcia dziennego w Gminie Polanka Wielka

2.    Projekt realizowany jest w okresie od dnia 01.07.2020 r. do 30.06.2023r. na podstawie umowy o dofinansowanie nr  RPMP.09.02.01-12-0690/19-00.

3.    Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

4.    Biuro projektu znajduje się w budynku przy ulicy Długiej 61 w Polance Wielkiej. Biuro czynne jest w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

5.    Realizator obejmuje swoimi działaniami mieszkańców i mieszkanki Gminy Polanka Wielka.

 

II. Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług z zakresu wspierania rodziny dzięki utworzeniu Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Polanka Wielka oraz objęciu wsparciem 80 dzieci                      (42 dz,38 ch) wraz z 15 osobami (8 K, 7 M) z ich rodzin w terminie do 30.06.2023 r. W ramach projektu powstanie placówka wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej, w której będzie                         30 miejsc. W projekcie zaplanowano szereg zajęć specjalistycznych jak i rozwijających kompetencje kluczowe. Placówka wsparcia dziennego będzie także zapewniać dzieciom i młodzieży opiekę i pomoc w odrabianiu lekcji. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2023 r. W wyniku realizacji projektu  wsparcie  otrzyma  60  osób  zagrożonych  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

III. Uczestnicy projektu

1.      Projekt skierowany jest do  dzieci i młodzieży do lat 18 oraz ich rodzin, zamieszkałych na terenie gminy   Polanka Wielka.  Zaplanowano udział  80 dzieci (42dz,38ch) wraz z 15 osobami (8 K, 7 M) z ich rodzin. W wyniku realizacji projektu wsparcie otrzyma 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

2.      Uczestnikami/Uczestniczkami projektu mogą zostać   osoby spełniające  kryteria rekrutacji:

1  Kryteria formalne- obligatoryjne:

 -dzieci i młodzież do 18 roku życia- na podstawie numeru PESEL

            - dzieci z terenu gminy- na podstawie adresu zamieszkania

- złożenie oświadczenia o regularnym uczestnictwie dzieci i młodzieży w zajęciach placówki oraz        

   zaplanowanych terapiach.

    2   Kryteria punktowane -preferowane :

a.       dzieci lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - na podstawie  zaświadczenia   z   GOPS/oświadczenia/orzeczenia

b.      dzieci lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczając wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej  z przesłanek - na  podstawie  zaświadczenia . z GOPS/oświadczenia/orzeczenia

c.       dziecko posiadająca niepełnosprawność w stopniu znacznym lub umiarkowanym - na podstawie orzeczeń

d.      dziecko posiadające niepełnosprawność sprzężoną oraz zaburzenia psychiczne, w tym niepełnosprawność intelektualną i  całkowite zaburzenia rozwojowe.- na podst. orzeczenia.

e.       dzieci z rodzin korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - na podstawie zaświadczenia

f.       dzieci z problemami wychowawczymi -  na podstawie opinii poradni/wychowawcy

g.       dzieci z SPE, na podstawie opinii poradni/wychowawcy/pedagoga

h.      osoby, rodziny lub środowiska zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 - na podst. danych adresowych

i.        dzieci z rodzin, w których rodzice są bezrobotni -  na podstawie oświadczenia

 

3. Po zakwalifikowaniu dziecka do projektu zostanie opracowany indywidualny plan wsparcia, który  

    określi  czy uzasadnione jest także objęcie  wsparciem członków rodziny danego dziecka.

 

IV.  Proces rekrutacji

 

1. Za rekrutację do projektu odpowiada Realizator w zakresie prowadzonych przez siebie zadań, na         zasadach określonych we wniosku o dofinansowanie.

2. Zakłada się rekrutację ciągłą w trakcie funkcjonowania PWD polegającą na przyjmowaniu formularzy     w miesięcznych cyklach. Pierwszy cykl zostanie przeprowadzony we wrześniu 2020r

3. Za proces rekrutacji odpowiedzialna będzie Kierownik GOPS oraz wychowawca.

4. Dokumentacja rekrutacyjna będzie dostępna na stornie internetowej Realizatora Projektu – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej gops@polanka-wielka.pl oraz w wersji papierowej w biurze  projektu oraz w samej PWD.

5.Sposób rekrutacji jest dostosowany do potrzeb grupy docelowej, z poszanowaniem tajemnicy, dyskrecji    i godności kandydatów, z zachowaniem zasady równości płci  i  niedyskryminacji.

 

6. Przebieg procesu  rekrutacji:

1) Osoba zainteresowana udziałem w projekcie zobowiązana jest do złożenia dokumentacji         rekrutacyjnej,   osobiście lub za pośrednictwem innych osób w biurze projektu lub w PWD

2) Dokumentację rekrutacyjną stanowią:

     -  Formularz zgłoszeniowy

     -  Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

     -  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

     -  inne niezbędne dokumenty np. orzeczenia opinie, zaświadczenia,  potwierdzające spełnienie 

         kryteriów  preferowanych

Po zakwalifikowaniu kandydata do uczestnictwa w projekcie będzie On zobowiązany do podpisania także          

       - Deklaracji uczestnictwa

       - Umowa uczestnictwa w projekcie

3) po złożeniu dokumentacji rekrutacyjnej Komisja rekrutacyjna w składzie  kierownik placówki, oraz wychowawca/specjalista dokonuje weryfikacji potencjalnego uczestnika projektu pod względem spełniania kryteriów grupy docelowej i zaliczenia lub nie, do osób preferowanych do objęcia wsparciem,

4) w pierwszej kolejności przyjmowane są do projektu osoby spełniające kryteria formalne i zaliczane do grupy preferowanej do objęcia wsparciem wedle przyznanych punktów:

a)      dzieci lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - na podstawie  zaświadczenia   z   GOPS/oświadczenia/orzeczenia – 3  pkt

b)      dzieci lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczając wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej  z przesłanek - na  podstawie  zaświadczenia . z GOPS/oświadczenia/orzeczenia – 4 pkt

c)      dziecko posiadająca niepełnosprawność w stopniu znacznym lub umiarkowanym - na podstawie orzeczeń  - 4 pkt

d)      dziecko posiadające niepełnosprawność sprzężoną oraz zaburzenia psychiczne, w tym niepełnosprawność intelektualną i  całkowite zaburzenia rozwojowe.- na podst. orzeczenia – 4 pkt

e)      dzieci z rodzin korzystających z Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa - na podst. zaświadczenia – 4 pkt

f)       dzieci z problemami wychowawczymi -  na podstawi opinii poradni/wychowawcy- 2 pkt

g)      dzieci z SPE, na podstawie opinii poradni/wychowawcy/pedagoga – 2 pkt

h)      osoby, rodziny lub środowiska zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z  rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 - na podst. danych adresowych – 4 pkt

i)        dzieci z rodzin, w których rodzice są bezrobotni -  na podst. oświadczenia – 1 pkt

 

5) Zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną dzieci , które otrzymały największą liczbę punktów       tym samym spełniają największą ilość kryteriów preferencyjnych

  6)  Punkty z poszczególnych kryteriów sumują się.  W  przypadku uzyskania jednakowej liczby  punktów        o  kolejności na liście zakwalifikowanych do udziału w projekcie decyduje liczba punktów  uzyskanawtorek, 19 stycznia 2021r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Polanka Wielka 32-607
ul. Długa 61
tel. 33 848 80 19