Pomoc dla osób stosujących przemoc

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc

Celem programu jest prowadzenie działań korekcyjno-edukacyjnych jak i terapeutycznych dla osób stosujących przemoc zgłaszających się dobrowolnie lub kierowanych przez Sądy, kuratorów sądowych, MOPS, policję, zakłady karne itp.

Podstawowym celem wszystkich działań wynikających z realizacji programu jest powstrzymanie sprawców od stosowania przemocy w rodzinie.

Poddając osobę stosującą przemoc odpowiednim oddziaływaniom korekcyjno – edukacyjnym, możemy doprowadzić do redukcji jej nieprawidłowych zachowań, ukształtowania postawy partnerstwa i szacunku wobec drugiego człowieka oraz odpowiedzialności za popełnione czyny. Program spełnia rolę pomocniczą w szeregu oddziaływań na sprawców i jego efektywność jest uzależniona od woli i motywacji uczestnika.

Adresaci programu:

Program kierowany jest do osób stosujących przemoc, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, w tym w szczególności:

  osób, skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując ich do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych;

  osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno – edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowych terapii;

  osób osadzonych w zakładzie karnym m.in. z art. 207 kodeksu karnego;

  osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną zmotywowane przez pracowników socjalnych, kuratorów, terapeutów, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej lub inne osoby, które powzięły wiadomość o stosowaniu przez nich przemocy wobec osób najbliższych.

Program ma charakter edukacyjno – korekcyjny. Część edukacyjna skoncentrowana jest na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy. Część korekcyjna ukierunkowana jest na zdobycie umiejętności niestosowania przemocy, trening umiejętności społecznych i asertywności oraz naukę korzystania ze wsparcia społecznego.

Miejscem realizacji programu w Powiecie Oświęcim jest:

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Dąbrowskiego 139, 32-600 Oświęcim

od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 22.00

tel.(33)476 01 03, 510 374 573, e-mail: wsparcie@akcja.pl

Okres realizacji programu:

Zajęcia odbywają się cyklicznie. Grupa będzie spotykać się 1-2 razy w tygodniu. Spotkania indywidualne z psychologiem przeprowadzającym diagnozę, prowadzącym spotkanie będą ustalane indywidualnie w porozumieniu z uczestnikiem.

Reguły uczestnictwa w programie:

Warunkiem przyjęcia do Programu jest przyznanie się uczestnika do stosowania przemocy, co znajduje odzwierciedlenie w zawieranym kontrakcie. Przed przystąpieniem do Programu osoba zostaje zapoznana z celami i przebiegiem programu. Prowadzący zapoznaje się z sytuacją rodzinną i prawną uczestnika. Przyjęcie do programu jest potwierdzone zawarciem kontraktu na aktywny udział w zajęciach.

0000-00-00wtorek, 19 stycznia 2021r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Polanka Wielka 32-607
ul. Długa 61
tel. 33 848 80 19