Pomoc dla osób doświadczających przemocy

Wsparcie dla osób doświadczających przemocy:

  wsparcie psychologa

  spotkania indywidualne z konsultantem ds. uzależnień i przemocy

  poradnictwo prawne, rodzinne, socjalne

  podjęcie interwencji kryzysowej

  założenie „Niebieskiej Karty”

  wizyta w środowisku pracownika socjalnego

  skierowanie na grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy

  zapewnienie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy

Przedstawiciele i Służby realizujące zawodowo zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie małopolskim :

Baza danych istniejącej infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Wykaz placówek zapewniających tymczasowe schronienie

Wykaz Ośrodków Interwencji Kryzysowej

Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia 

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa 

Wykaz jednostek realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne

0000-00-00wtorek, 19 stycznia 2021r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Polanka Wielka 32-607
ul. Długa 61
tel. 33 848 80 19