RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust.1 i ust.2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej reprezentowany przez Kierownika Ośrodka z siedzibą w Polance Wielkiej ul. Długa 61, 32-607 Polanka Wielka informuje, iż jest Administratorem Twoich danych osobowych.

1.Dane kontaktowe Administratora: mail: gops@polanka-wielka.pl
2.Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD): mail: iod@polanka-wielka.pl
3. Twoje dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą w celu niezbędnym do realizacji zadań i nie będą udostępniane innym odbiorcom, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz udostępniane będą tylko tym podmiotom, z którymi Administrator Danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
4. Odbiorcami przekazywanych danych osobowych będą także upoważnieni pracownicy GOPS w Polance Wielkiej zgodnie z zakresem swoich obowiązków i upoważnieniem.
5. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit.c,e,f i zgodnie z treścią ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
6. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem obowiązującym w ośrodku jest obligatoryjne i niezbędne w celu realizacji zadań.
7. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
8.Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z :
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego;
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;
ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości;
ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych;
ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy Państwa w wychowywaniu dzieci;
ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin za życiem;
ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3;
ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych;
ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. z o karcie dużej rodziny.

9.Informujemy, iż masz prawo do:
• dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ,zażądania zaprzestania
• przetwarzania i przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w innych celach;
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art.79 , gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
• uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej.:
➢ występowania Twoich danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
➢ celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
➢ stanu od kiedy przetwarza się Twoje dane w zbiorze;
➢ ewentualnym źródle pozyskania danych;
➢ udostępniania Twoich danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
➢ planowanego okresu przechowywania danych.

10.Z powyższego prawa możesz skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych jest obowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
11.Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


0000-00-00poniedziałek, 18 stycznia 2021r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Polanka Wielka 32-607
ul. Długa 61
tel. 33 848 80 19