Świadczenia rodzinne

 

Od 1 lipca 2020 r. można składać wnioski o przyznanie zasiłku rodzinnego, funduszu alimentacyjnego  na  nowy okres zasiłkowy 2020/2021. w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu Emp@tia.

 

Od 1 sierpnia 2020 r. istnieje możliwość złożenia wniosków drogą tradycyjną.

 

Wnioski papierowe będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy  Społecznej

pokój nr 6 w Urzędzie Gminy,

 od 1 sierpnia 2020 r.

W okresie świadczeniowym 2020/2021, tj. od 01.11.2020 r. do 31.10.2021 r. wykazujemy dochody za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy, czyli za rok 2019 z uwzględnieniem zmian w zatrudnieniu

ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Wzory wniosków => kliknij tutaj

kwoty od 1 listopada 2020 r.:

Rodzaj świadczenia

 

 

 Kwota świadczenia (w zł)

 

 

Kryterium dochodowe -  

dochód za 2019 r. +  zmiany w zatrudnieniu (uzyskanie /utrata dochodu obniżenie wynagrodzenia z powodu COVID-19)
 

 

ZASIŁEK RODZINNY

 

95zł – na dziecko w wieku 0-5 lat,

124 zł – na dziecko w wieku 6-18 lat

135 zł – na dziecko w wieku 19-24 lat 

 

674 lub 764 zł miesięcznie na osobę 

 

 Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

 

urodzenia dziecka 

 

 

 1000 zł (jednorazowo)

 

  

 

 

674 lub 764 zł miesięcznie na osobę

 

 

z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i kolejne dzieci 

 

 

 95 zł (miesięcznie)

 

 

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

 

 

  400 zł (miesięcznie) 

 

 

samotnego wychowywania dziecka

 

 193 lub 386 zł na dziecko (miesięcznie)

 

 

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 

 

90 zł – na dziecko w wieku 0-5 lat

110 zł na dziecko w wieku 5-25 lat

 

 

rozpoczęcia roku szkolnego

 

 

 100 zł (jednorazowo) 

 

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 

 

69 zł – na dojazdy do szkoły 

113 zł – gdy dziecko

mieszka i uczy się poza domem

 


ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE 
 

 

zasiłek pielęgnacyjny

 

 153 zł (miesięcznie)

od 01-11-2018 r. 184,42 zł natomiast od 01-11-2019 r. 215,84 zł do nadal

 

 

 niezależnie od dochodu

 

 

specjalny zasiłek opiekuńczy SZO

 

 

620 zł

 

 

łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł

 

  

 Świadczenie pielęgnacyjne

 

 

od 1 stycznia 2018r. -1477 zł

od 1 stycznia 2019r. -1583 zł

od 1 stycznia 2020r. -1830 zł

  

niezależnie od dochodu

 Złotówka za złotówkę

Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia finansowego państwa. Już od 1 stycznia 2016 r. działa zasada “Złotówka za złotówkę”, dzięki której świadczenia są stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów. Teraz, gdy rodzina przekroczy próg dochodowy (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), świadczenia są stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie jest pomniejszana o 1 zł.

0000-00-00

POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA

 

 

 

POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA

 

Rodzaj świadczenia

 

 

 Kwota świadczenia (w zł)

 

 

Kryterium dochodowe -  

dochód za 2019 r. +  zmiany w zatrudnieniu (uzyskanie /utrata dochodu, obniżenie wynagrodzenia z powodu COVID-19)
 

świadczenie rodzicielskie

 

1000 zł (miesięcznie) przez 12 miesięcy

niezależnie od dochodu – świadczenie wypłacane w przypadku braku uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego z innych źródeł.

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

1000 zł jednorazowo

Dochód rodziny nie może przekroczyć 1922 zł na osobę.

 

Świadczenie wychowawcze 500+

500 zł miesięcznie

niezależnie od dochodu

(okres zasiłkowy od 01-07-2019 r. do 31-05-2021)

Świadczenie pomniejszane proporcjonalnie od dnia urodzenia dziecka i do dnia poprzedzającego 18 urodziny  - nowe wnioski w związku z urodzeniem dziecka (i inne) przyjmowane w trakcie okresu zasiłkowego

Świadczenie 
z funduszu alimentacyjnego

Kwota zasądzonych alimentów nie więcej jak 500 zł (miesięcznie)

Dochód rodziny nie może przekroczyć 800 zł na osobę

Art.  26.  [Wypłata świadczeń rodzinnych]

1. Świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych.

2a.  Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

3.   W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

4.    W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

4a.   W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

5.  Wniosek o dodatek, o którym mowa w art. 9, składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.


Od dnia 1 lipca 2019 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2019/2020

 

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Kwota zasądzonych alimentów nie więcej jak 500 zł (miesięcznie)

Dochód rodziny nie może przekroczyć 800zł na osobę

Od dnia 1 lipca 2019 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej przy ul. Długiej 61 po raz kolejny będą przyjmowane wnioski o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2019/2020.

Osoby, które będą ubiegać się o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy powinny zgłaszać się w dowolnym dla siebie terminie (od dnia 1 sierpnia br. przyjmowane są wnioski papierowe) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej w celu złożenia stosownego wniosku. Od 1 lipca br. przyjmowane są natomiast wnioski elektroniczne.

W przypadku, gdy wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie złożony do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października. Natomiast w przypadku, gdy wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie złożony w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada.

Przypomina się, że zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Z tego względu przy wypełnianiu wniosku należy w części II pkt. 2 wpisać dane osobowe osób zobowiązanych do alimentacji w dalszej kolejności (matka, ojciec, dziadkowie, rodzeństwo).

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów


Komu przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego

1. 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

1) obywatelom polskim;
2) cudzoziemcom:
a) (uchylona),
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
d) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Świadczenia z funduszu przysługują w/w osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Prawo do świadczeń z FA przysługuje:

Na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego,
- na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat,
- powyżej 18 lat do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
- na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka.

Jednym z kryteriów warunkujących otrzymanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest bezskuteczna egzekucja alimentów. Oznacza to egzekucję w wyniku, której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub 
    w pieczy zastępczej;
2. zawarła związek małżeński.

Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.


Kryterium dochodowe:

Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 800 zł.


Ustalając prawo do świadczenia z FA na okres od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r. brany jest pod uwagę dochód uzyskany przez członków rodziny w 2016 r. W przypadku utraty dochodu prawo do świadczenia z funduszu ustala się na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego na podstawie dochodu rodziny pomniejszonego o utracony dochód. W przypadku uzyskania dochodu prawo do świadczeń z funduszu ustala się na podstawie dochodu rodziny lub osoby uprawnionej powiększonego o uzyskany dochód.

W dochodzie rodziny uwzględniane są:

·         dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

·         deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

·         inne dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych (np. wszelkie stypendia otrzymywane przez uczniów lub studentów, alimenty na rzecz dzieci),

Dochód z gospodarstwa rolnego:

W przypadku, gdy rodzina posiada gospodarstwo rolne, dochód z tego tytułu oblicza się
na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w jej posiadaniu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
W przypadku, gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

W/w wskaźnik dochodu z gospodarstwa rolnego za rok 2016 (czyli rok, z którego dochód brany jest pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na obecnie trwający okres świadczeniowy od 1 października 2019r. do 30 września 2020.), będzie podany po 20 września 2019 r.

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, określa ponadto postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.
Działania podejmowane w celu zwiększenia skuteczności egzekucji, prowadzone są przez organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego w przypadku wypłaty świadczeń z funduszu - z urzędu, lub na wniosek wierzyciela tj. osoby na rzecz, której zostały zasądzone alimenty.


Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego można pobrać i złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej.

W okresie świadczeniowym 2019/2020, tj. od 01.11.2019 r. do 31.10.2020 r. wykazujemy dochody za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy, czyli za rok 2018 z uwzględnieniem zmian w zatrudnieniu

ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Wzory wniosków => kliknij tutaj

kwoty od 1 listopada 2019 r.:

Rodzaj świadczenia

 

 

 Kwota świadczenia (w zł)

 

 

Kryterium dochodowe -  

dochód za 2018 r. +  zmiany w zatrudnieniu (uzyskanie /utrata dochodu)
 

 

ZASIŁEK RODZINNY

 

95zł – na dziecko w wieku 0-5 lat,

124 zł – na dziecko w wieku 6-18 lat

135 zł – na dziecko w wieku 19-24 lat 

 

674 lub 764 zł miesięcznie na osobę 

 

 Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

 

urodzenia dziecka 

 

 

 1000 zł (jednorazowo)

 

  

 

 

674 lub 764 zł miesięcznie na osobę

 

 

z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i kolejne dzieci 

 

 

 95 zł (miesięcznie)

 

 

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

 

 

  400 zł (miesięcznie) 

 

 

samotnego wychowywania dziecka

 

 193 lub 386 zł na dziecko (miesięcznie)

 

 

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 

 

90 zł – na dziecko w wieku 0-5 lat

110 zł na dziecko w wieku 5-25 lat

 

 

rozpoczęcia roku szkolnego

 

 

 100 zł (jednorazowo) 

 

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 

 

69 zł – na dojazdy do szkoły 

113 zł – gdy dziecko

mieszka i uczy się poza domem

 


ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE 
 

 

zasiłek pielęgnacyjny

 

 153 zł (miesięcznie)

od 01-11-2018 r. 184,42 zł natomiast od 01-11-2019 r. 215,84 zł do nadal

 

 

 niezależnie od dochodu

 

 

specjalny zasiłek opiekuńczy SZO

 

 

520 zł

 

 

łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł

 

  

 Świadczenie pielęgnacyjne

 

 

od 1 stycznia 2018r. -1477 zł

od 1 stycznia 2019r. -1583 zł

od 1 stycznia 2020r. -1830 zł

  

niezależnie od dochodu

 Złotówka za złotówkę

Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia finansowego państwa. Już od 1 stycznia 2016 r. działa zasada “Złotówka za złotówkę”, dzięki której świadczenia są stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów. Teraz, gdy rodzina przekroczy próg dochodowy (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), świadczenia są stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie jest pomniejszana o 1 zł.

0000-00-00

POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA

 

 

 

POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA

 

Rodzaj świadczenia

 

 

 Kwota świadczenia (w zł)

 

 

Kryterium dochodowe -  

dochód za 2018 r. +  zmiany w zatrudnieniu (uzyskanie /utrata dochodu)
 

świadczenie rodzicielskie

 

1000 zł (miesięcznie) przez 12 miesięcy

niezależnie od dochodu – świadczenie wypłacane w przypadku braku uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego z innych źródeł.

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

1000 zł jednorazowo

Dochód rodziny nie może przekroczyć 1922 zł na osobę.

 

Świadczenie wychowawcze 500+

500 zł miesięcznie

niezależnie od dochodu

od 01-07-2019 r.

Świadczenie pomniejszane proporcjonalnie od dnia urodzenia dziecka i do dnia poprzedzającego 18 urodziny

Świadczenie 
z funduszu alimentacyjnego

Kwota zasądzonych alimentów nie więcej jak 500 zł (miesięcznie)

Dochód rodziny nie może przekroczyć 800zł na osobę

Art.  26.  [Wypłata świadczeń rodzinnych]

1. Świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych.

2a.  Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

3.   W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

4.    W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

4a.   W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

5.  Wniosek o dodatek, o którym mowa w art. 9, składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.


Od dnia 1 lipca 2019 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2019/2020

 

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Kwota zasądzonych alimentów nie więcej jak 500 zł (miesięcznie)

Dochód rodziny nie może przekroczyć 800zł na osobę

Od dnia 1 lipca 2019 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej przy ul. Długiej 61 po raz kolejny będą przyjmowane wnioski o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2019/2020.

Osoby, które będą ubiegać się o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy powinny zgłaszać się w dowolnym dla siebie terminie (od dnia 1 sierpnia br. przyjmowane są wnioski papierowe) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej w celu złożenia stosownego wniosku. Od 1 lipca br. przyjmowane są natomiast wnioski elektroniczne.

W przypadku, gdy wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie złożony do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października. Natomiast w przypadku, gdy wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie złożony w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada.

Przypomina się, że zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Z tego względu przy wypełnianiu wniosku należy w części II pkt. 2 wpisać dane osobowe osób zobowiązanych do alimentacji w dalszej kolejności (matka, ojciec, dziadkowie, rodzeństwo).

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów


Komu przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego

1. 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

1) obywatelom polskim;
2) cudzoziemcom:
a) (uchylona),
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
d) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Świadczenia z funduszu przysługują w/w osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Prawo do świadczeń z FA przysługuje:

Na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego,
- na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat,
- powyżej 18 lat do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
- na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka.

Jednym z kryteriów warunkujących otrzymanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest bezskuteczna egzekucja alimentów. Oznacza to egzekucję w wyniku, której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub 
    w pieczy zastępczej;
2. zawarła związek małżeński.

Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.


Kryterium dochodowe:

Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 800 zł.


Ustalając prawo do świadczenia z FA na okres od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r. brany jest pod uwagę dochód uzyskany przez członków rodziny w 2016 r. W przypadku utraty dochodu prawo do świadczenia z funduszu ustala się na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego na podstawie dochodu rodziny pomniejszonego o utracony dochód. W przypadku uzyskania dochodu prawo do świadczeń z funduszu ustala się na podstawie dochodu rodziny lub osoby uprawnionej powiększonego o uzyskany dochód.

W dochodzie rodziny uwzględniane są:

·         dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

·         deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

·         inne dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych (np. wszelkie stypendia otrzymywane przez uczniów lub studentów, alimenty na rzecz dzieci),

Dochód z gospodarstwa rolnego:

W przypadku, gdy rodzina posiada gospodarstwo rolne, dochód z tego tytułu oblicza się
na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w jej posiadaniu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
W przypadku, gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

W/w wskaźnik dochodu z gospodarstwa rolnego za rok 2016 (czyli rok, z którego dochód brany jest pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na obecnie trwający okres świadczeniowy od 1 października 2019r. do 30 września 2020.), będzie podany po 20 września 2019 r.

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, określa ponadto postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.
Działania podejmowane w celu zwiększenia skuteczności egzekucji, prowadzone są przez organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego w przypadku wypłaty świadczeń z funduszu - z urzędu, lub na wniosek wierzyciela tj. osoby na rzecz, której zostały zasądzone alimenty.


Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego można pobrać i złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej.

W okresie świadczeniowym 2019/2020, tj. od 01.11.2019 r. do 31.10.2020 r. wykazujemy dochody za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy, czyli za rok 2018 z uwzględnieniem zmian w zatrudnieniu

ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Wzory wniosków => kliknij tutaj

kwoty od 1 listopada 2019 r.:

Rodzaj świadczenia

 

 

 Kwota świadczenia (w zł)

 

 

Kryterium dochodowe -  

dochód za 2018 r. +  zmiany w zatrudnieniu (uzyskanie /utrata dochodu)
 

 

ZASIŁEK RODZINNY

 

95zł – na dziecko w wieku 0-5 lat,

124 zł – na dziecko w wieku 6-18 lat

135 zł – na dziecko w wieku 19-24 lat 

 

674 lub 764 zł miesięcznie na osobę 

 

 Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

 

urodzenia dziecka 

 

 

 1000 zł (jednorazowo)

 

  

 

 

674 lub 764 zł miesięcznie na osobę

 

 

z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i kolejne dzieci 

 

 

 95 zł (miesięcznie)

 

 

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

 

 

  400 zł (miesięcznie) 

 

 

samotnego wychowywania dziecka

 

 193 lub 386 zł na dziecko (miesięcznie)

 

 

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 

 

90 zł – na dziecko w wieku 0-5 lat

110 zł na dziecko w wieku 5-25 lat

 

 

rozpoczęcia roku szkolnego

 

 

 100 zł (jednorazowo) 

 

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 

 

69 zł – na dojazdy do szkoły 

113 zł – gdy dziecko

mieszka i uczy się poza domem

 


ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE 
 

 

zasiłek pielęgnacyjny

 

 153 zł (miesięcznie)

od 01-11-2018 r. 184,42 zł natomiast od 01-11-2019 r. 215,84 zł do nadal

 

 

 niezależnie od dochodu

 

 

specjalny zasiłek opiekuńczy SZO

 

 

520 zł

 

 

łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł

 

  

 Świadczenie pielęgnacyjne

 

 

od 1 stycznia 2018r. -1477 zł

od 1 stycznia 2019r. -1583 zł

od 1 stycznia 2020r. -1830 zł

  

niezależnie od dochodu

 Złotówka za złotówkę

Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia finansowego państwa. Już od 1 stycznia 2016 r. działa zasada “Złotówka za złotówkę”, dzięki której świadczenia są stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów. Teraz, gdy rodzina przekroczy próg dochodowy (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), świadczenia są stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie jest pomniejszana o 1 zł.

0000-00-00

POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA

 

 

 

POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA

 

Rodzaj świadczenia

 

 

 Kwota świadczenia (w zł)

 

 

Kryterium dochodowe -  

dochód za 2018 r. +  zmiany w zatrudnieniu (uzyskanie /utrata dochodu)
 

świadczenie rodzicielskie

 

1000 zł (miesięcznie) przez 12 miesięcy

niezależnie od dochodu – świadczenie wypłacane w przypadku braku uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego z innych źródeł.

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

1000 zł jednorazowo

Dochód rodziny nie może przekroczyć 1922 zł na osobę.

 

Świadczenie wychowawcze 500+

500 zł miesięcznie

niezależnie od dochodu

od 01-07-2019 r.

Świadczenie pomniejszane proporcjonalnie od dnia urodzenia dziecka i do dnia poprzedzającego 18 urodziny

Świadczenie 
z funduszu alimentacyjnego

Kwota zasądzonych alimentów nie więcej jak 500 zł (miesięcznie)

Dochód rodziny nie może przekroczyć 800zł na osobę

Art.  26.  [Wypłata świadczeń rodzinnych]

1. Świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych.

2a.  Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

3.   W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

4.    W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

4a.   W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

5.  Wniosek o dodatek, o którym mowa w art. 9, składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.


W okresie świadczeniowym 2018/2019, tj. od 01.11.2018 r. do 31.10.2019 r. wykazujemy dochody za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy, czyli za rok 2017 z uwzględnieniem zmian w zatrudnieniu

ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Wzory wniosków => kliknij tutaj

kwoty od 1 listopada 2018 r.:

Rodzaj świadczenia

 

 

 Kwota świadczenia (w zł)

 

 

Kryterium dochodowe -  

dochód za 2017 r. +  zmiany w zatrudnieniu (uzyskanie /utrata dochodu)
 

 

ZASIŁEK RODZINNY

 

95zł – na dziecko w wieku 0-5 lat,

124 zł – na dziecko w wieku 6-18 lat

135 zł – na dziecko w wieku 19-24 lat 

 

674 lub 764 zł miesięcznie na osobę 

 

 Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

 

urodzenia dziecka 

 

 

 1000 zł (jednorazowo)

 

  

 

 

674 lub 764 zł miesięcznie na osobę

 

 

z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i kolejne dzieci 

 

 

 95 zł (miesięcznie)

 

 

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

 

 

  400 zł (miesięcznie) 

 

 

samotnego wychowywania dziecka

 

 193 lub 386 zł na dziecko (miesięcznie)

 

 

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 

 

90 zł – na dziecko w wieku 0-5 lat

110 zł na dziecko w wieku 5-25 lat

 

 

rozpoczęcia roku szkolnego

 

 

 100 zł (jednorazowo) 

 

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 

 

69 zł – na dojazdy do szkoły 

113 zł – gdy dziecko

mieszka i uczy się poza domem

 


ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE 
 

 

zasiłek pielęgnacyjny

 

 153 zł (miesięcznie)

od 01-11-2018 r. 184,42 zł natomiast od 01-11-2019 r. 215,84 zł

 

 

 niezależnie od dochodu

 

 

specjalny zasiłek opiekuńczy SZO

 

 

520 zł

 

 

łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł

 

  

 Świadczenie pielęgnacyjne

 

 

od 1 stycznia 2018r. -1477 zł

 

 

  

niezależnie od dochodu

 Złotówka za złotówkę

Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia finansowego państwa. Już od 1 stycznia 2016 r. działa zasada “Złotówka za złotówkę”, dzięki której świadczenia są stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów. Teraz, gdy rodzina przekroczy próg dochodowy (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), świadczenia są stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie jest pomniejszana o 1 zł.

0000-00-00

POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA

 

 

 

POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA

 

Rodzaj świadczenia

 

 

 Kwota świadczenia (w zł)

 

 

Kryterium dochodowe -  

dochód za 2017 r. +  zmiany w zatrudnieniu (uzyskanie /utrata dochodu)
 

świadczenie rodzicielskie

 

1000 zł (miesięcznie) przez 12 miesięcy

niezależnie od dochodu – świadczenie wypłacane w przypadku braku uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego z innych źródeł.

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

1000 zł jednorazowo

Dochód rodziny nie może przekroczyć 1922 zł na osobę.

 

Świadczenie wychowawcze 500+

500 zł (miesięcznie) na drugie i kolejne dziecko poniżej 18 roku życia

niezależnie od dochodu

500 zł (miesięcznie) na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia

Dochód rodziny nie może przekroczyć 800 zł na osobę lub 1200 zł miesięcznie na osobę z dzieckiem niepełnosprawnym

Świadczenie 
z funduszu alimentacyjnego

Kwota zasądzonych alimentów nie więcej jak 500 zł (miesięcznie)

Dochód rodziny nie może przekroczyć 725 zł na osobę

 


Art.  26.  [Wypłata świadczeń rodzinnych]

1. Świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych.

2a.  Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

3.   W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

4.    W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

4a.   W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

5.  Wniosek o dodatek, o którym mowa w art. 9, składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.
poniedziałek, 18 stycznia 2021r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Polanka Wielka 32-607
ul. Długa 61
tel. 33 848 80 19