Karta Dużej Rodziny


Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.
2019-01-09

W dniu 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie istotna zmiana w ww. ustawie – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne.

Druki do pobrania od  stycznia 2019 na naszej stronie w zakładce Karta Dużej Rodziny lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej u pracownika socjalnego do spraw pierwszego kontaktu.

Wniosek o wydanie karty dużej rodziny => pobierz tutaj


Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.
2018-12-28

W dniu 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie istotna zmiana w ww. ustawie – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne.

Druki do pobrania od  stycznia 2019 na naszej stronie w zakładce Karta Dużej Rodziny lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej u pracownika socjalnego do spraw pierwszego kontaktu.

W praktyce chodzi o zniżki na korzystanie z oferty instytucji publicznych i firm prywatnych, które przystąpiły do programu. Są to min.: muzea, parki narodowe, obiekty rekreacyjne i sportowe. Wykaz uprawnień przyznanych przez wszystkie podmioty uczestniczące w programie zamieszczony będzie na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (http://www.mpips.gov.pl). Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej będzie udostępniał informacje o podmiotach uczestniczących w programie po publikacji takiej listy.


Posiadacz Karty Dużej Rodziny jest uprawniony do korzystania z niej nie tylko na terenie Gminy Polanka Wielka, ale również na obszarze całego kraju w punktach oznaczonych znakiem TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY.


Realizacja programu przez gminę jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z budżetu państwa i skierowana jest do rodzin – również zastępczych i rodzinnych domów dziecka, a także samotnych rodziców – posiadających troje i więcej dzieci w wieku do 18 lat, a gdy dziecko uczy się lub studiuje - do 25 roku życia oraz osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – bez względu na ich wiek.

Karta Dużej Rodziny będzie dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej. Rodzic z rodziny wielodzietnej otrzyma kartę na czas nieokreślony. Dzieciom natomiast Karta przysługiwać będzie do 18. roku życia, a w sytuacji gdy kontynuują naukę, do 25. roku życia. Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia; dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka; osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, o którym mowa w § 10 ust. 5 pkt 3, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

Karta jest wydawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej.
Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku odpowiednio   o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty oraz do odebrania Karty lub duplikatu Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

  • w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
  • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  • w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.    o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty okazuje się dokument potwierdzający tożsamość lub,  w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia.

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny pobrać i składać można w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej, ul. Długa 61 w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Szanowni Państwo

            Zgodnie z Uchwałą Nr 85 Rady Ministrów  z dnia 27 maja 2014 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P.2014 poz. 432) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodziny wielodzietnych (Dz. U. 2014 poz. 755) od dnia
16 czerwca 2014 na terenie naszego kraju będzie wprowadzona "Karta Dużej Rodziny".   

Zadaniem programu jest umacnianie rodziny w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży. Działania te są elementem polityki społecznej, która daje możliwość wsparcia rodzin wielodzietnych, promocji modelu rodziny wielodzietnej oraz kształtowania jej pozytywnego wizerunku.

W ramach programu wprowadzona zostanie ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, jako dokumentu zapewniającego specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód w rodzinie.


UPRAWNIENIA!

SZANOWNI PAŃSTWO ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z UPRAWNIENIAMI


https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina

 

Wybrane zniżki:

Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o. 20% na:
• trasę turystyczną (z ekspozycją multimedialną),
• pobyt rekreacyjny 3 godz. w komorze Ważyn,
• podziemną przeprawę łodzią,
• pobyt nocny w komorze Ważyn.

Kopalnia Soli Wieliczka SA 30% na zakup indywidualnych biletów wstępu (normalnych
i ulgowych) umożliwiających zwiedzanie trasy w języku polskim.

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie • 40% zniżki na wszystkie bilety

Muzeum Narodowe w Krakowie • 80% zniżki na ceny biletu normalnego do galerii stałych i na wystawy zmienne dla: rodzica (rodziców), w tym rodzica (rodziców) zastępczego lub osobę (osoby) prowadzące rodzinny dom dziecka, małżonka rodzica oraz dziecko, przez które rozumie się także dziecko nad którym rodzic sprawuje rodzinna pieczę zastępczą oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
• wstęp bezpłatny dla dzieci z rodzin wielodzietnych: w wieku do ukończenia 18 roku życia oraz w wieku do ukończenia
25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej, bez ograniczeń wiekowych
- w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
• wstęp za 1 zł dla każdego dziecka na lekcję muzealną,
• zniżka 50% na udział w weeekendowych warsztatach rodzinnych.

PKP Intercity SA • 25% zniżki w 1 i 2 klasie w pociągach IC/IC Premium/TLK dla każdego członka rodziny przy jednoczesnym przejeździe minimum 3 uprawnionych osób

Przewozy Regionalne Sp. z o.o. • Zakup pierwszej REGIOkarty rocznej dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny w cenie 140 zł (cena normalna wynosi 175 zł). Posiadacz REGIOkarty może kupić bilet według taryfy RAZEM, co w przypadku nabycia biletu jednorazowego pozwala obniżyć cenę do 30%, a w przypadku biletu miesięcznego
do 15%. Posiadacz REGIOkarty ma możliwość nabywania tańszych biletów na przejazdy na trasach obsługiwanych
przez Przewozy Regionalne, Arriva RP, Koleje Dolnośląskie, Koleje Śląskie, Koleje Wielkopolskie.wtorek, 19 stycznia 2021r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Polanka Wielka 32-607
ul. Długa 61
tel. 33 848 80 19